10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Anı Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Anı Sayfa 264, 265, 266, 267 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 264 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
1. Anı türünün Batılı anlamda ilk örnekleri………...Servetifünun……… …Dönemi’nde verilmiştir. Bu dönemde yazılan anılarda konu olarak………...Servetifünun sanatçılarının bir araya gelişleri, amaçları, aydın çatışması... ..işlenmiştir. Dönemin anı türündeki önemli
sanatçıları arasında……Hüseyin Cahit Yalçın, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf  sayılabilir. Anı türünde yazı yazan kimi sanatçılar, gerçeğe bağlı kalmak kaygısıyla anılarında. .mektup, fotoğraf, günlük, gazete, dergi.……..gibi kaynaklardan yararlanmışlardır.

B) Aşağıda numaralar ile verilen yazar isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.

Yazar

1. Mehmet Rauf (d)
2. Falih Rıfkı Atay (ç)
3. Yusuf Ziya Ortaç (b)
4. Yakup Kadri Karaosmanoğlu (c)
5. Refik Halit Karay (a)
6. Yahya Kemal Beyatlı (e)

Eser

a) Üç Nesil Üç Hayat
b) Portreler
c) Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
ç) Çankaya
d) Edebî Hatıralar
e) Siyasi ve Edebî Portreler

Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

3. Cumhuriyet Dönemi yazarlarından olan sanatçı; anı, fıkra, makale, sohbet, gezi yazısı gibi pek çok eser vermesine karşın en çok gezi ve anı türündeki yazılarıyla tanınmıştır. Eserlerinde Atatürkçülük, cumhuriyetin ilkelerini , Atatürk’le yaşadığı anılar, dönemin toplumsal ve siyasi hayatı başlıca konularını oluşturmuştur. Gezi ve anı türündeki eserlerinde yaşadığı olayların ve gezdiği yerlerin yanı sıra gözlemlerini, deneyimlerini, bilgi birikimini sade bir dille yansıttı. Türkçenin bağımsız bir dil hâline gelmesi için çalıştı. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı ve Türk diline yazıları ve fikirleri ile katkıda bulundu. Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Eski Saat, Pazar Konuşmaları, Ateş ve Güneş, Zeytindağı eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda kısaca tanıtılan sanatçının adını yazınız.

 • Cevap: Falih Rıfkı Atay

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı

Aşağıdaki kutucuklarda “ANI” ünitesi ile ilgili 4-10. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.) 

4. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Servetifünun Dönemi’nde anı türünde eser vermiş sanatçılarındandır?

 • Cevap: A, G

5. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk edebiyatında anı türünün ilk örneğidir?

 • Cevap: B

6. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Tanzimat Dönemi Edebiyatı öncesinde anı türünün yerini tutmuştur?

 • Cevap: C, H

7. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet Dönemi’nde anı türünde eser veren sanatçılardandır?

 • Cevap: F, Ğ

8. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Servetifünun Dönemi’nde anı türünde yazılmış eserlerdendir?

 • Cevap: Ç, E, I

9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet Dönemi’nde anı türünde yazılmış eserlerdendir?

 • Cevap: D, İ

10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Batılı anlamda anı türünün ilk örneklerindendir?

 • Cevap: Ç

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 266 Cevabı

11-15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

11. Metinde geçen “tahlil etmek, hâsıl olmak” kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle belirtip aşağıdaki boşluğa yazınız.

 • Cevap:
 • tahlil etmek: niteliği ve anlamı anlaşılamayan bir konuyu ele alarak onu anlaşılır bir biçimde açıklayıp sonuca bağlamak.
 • hasıl olmak: ortaya çıkmak, türemek, oluşmak.

12. Okuduğunuz metinde geçen “Boğaziçi’nin bu terk edilmiş köşesinde sanki bu toprağa köklenmiş, güya bu sularda filizlenmiş olan yalı, bir kenarda bütün bir varlığın esrarıyla bir nilüfer gibi açılmıştı.” cümlesinde yazarın anlatmak istediği nedir?

 • Cevap: Tarihin bütün seyrine neredeyse eşlik etmiş olan şimdi terk edilmiş yıkık duran bu yapıda kim bilir ne eğlenceler sevin ve üzüntüler yaşanmıştır diyerek aslında mekanların barındırdıkları tarihi vurgulamıştır. 

13. Metnin dilini göz önünde bulundurarak metnin yazıldığı dönem ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı aşağıdaki boşluğa yazınız.

 • Cevap: İstanbul’un belki de en güzel zamanlarından biri olan Boğaz’ın nezaketin saygının görüldüğü  güzel zamanlar konu edilmiştir. O dönemdeki köşk yaşamı gözler önüne serilir.

14. Metinden kişileştirme ve benzetme sanatlarına örnek cümleler bularak bu cümlelerin metnin anlatımına katkısını belirtiniz.

 • Cevap:
 • Benzetme:Ben onu akan suların önünde daha yavaş geçen bir çiçek gibi duyuyordum. Yazar kendisini çiçeğe benzetmektedir.
 • Benzetme: Geçmiş bir zamanın asil kalıntısı gün görmüş ve geçirmiş yalı, geçen zamana yüksekten bakan mağrur, olgun, üstat bir kişizade gibi idi. Bina kişizadeye benzetilmiştir.
 • Kişileştirme: Bundan dolayıdır ki bu yalı, içindeki insanların fevkinde, hâliyle, sükûtuyla, vakarıyla, bana bir şiir söyleyen, bir ders veren bir üstat oluyordu. Yalı üstat gibi düşünülmüş insan özellikleri yüklenmiştir.

15. Okuduğunuz metin farklı bir bakış açısıyla yazılmış olsaydı eşyalara yönlendirilen duygularda nasıl bir değişiklik olurdu?

 • Cevap: Yazacak kişinin duygu dünyası ve kelime hazinesine göre farklı benzetmeler ve dil özelliklerini okuma şansımız olacaktı. Çünkü edebiyatın yazan kişilerin gözünden farklı manalar oluşturabileceğini hepimiz bilmekteyiz. 

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 267 Cevabı

16. Anı, en yaygın edebî türlerden biridir. Bu türde verilen eserlerin diğer türlerle iç içe geçmiş oluşu, ona belli bir sınır çizme imkânını zorlaştırır. Anının en önde gelen özelliği yazarının hayatının belli bir kesitini de alması ve çok sonra yazıya dökülmesidir. İçlerinde anı türünün özelliklerinin de yer aldığı seyahatnâme, sefaretnâme, muhtıra, tezkire, menkıbe, günlük, mektup, otobiyografi ve tarih türleri ile karıştırılmama- ları gerekir. Ortak özellikleri ise yaşanmış olaylar üzerine kurulmuş olmalarıdır. Ancak bu özellik, onları birbirinin yerine koyma sebebi olmaz.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Günlük, mektup türündeki eserler zaman zaman anı ile karıştırılabilmektedir.
B) Türü anı olmadığı hâlde anının yaşanmış olma özelliğini taşıyan eserler vardır.
C) Anı türünün belirgin özelliklerinden biri yazarın yaşamından izler taşımasıdır.
D) Edebî metinler içinde anı türünde yazılanlar, daha önemli bir yer tutar.
E) Anı, özellikleri kesin olarak belirlenebilmiş bir tür değildir.

 • Cevap: D

17. Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi imla ve noktalama yönünden yanlıştır?
A) Kısa cümlelerin -peşpeşe gelmesi- romanın okunmasını kolaylaştırıyor, dedi.
B) Bize bu kadar methettiğiniz arkadaşınız yüzünüzü kara mı çıkardı?
C) Herhangi bir konuda yardıma ihtiyaç duyduğunuzda lütfen bana gelin!
D) Filmden beklentimizin yüksek oluşu, filmi izledikten sonra hayal kırıklığına uğramamıza sebep oldu.
E) Şirkette yaşanan olayların “iç yüzünü” araştırmak için zamana ihtiyacı vardı.

 • Cevap: A

18. Tarihe, topluma, sanata şekil ve yön vermiş sanatçıların, bilim adamlarının, siyasetçilerin hayatı daima insanların ilgisini çekmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle yapısı bakımından özdeş değildir?
A) Her ne sebeple yazılırsa yazılsın anılarda dürüstlük, samimiyet ve sorumluluk duygusu ön planda olmalıdır.
B) İnsanlar, toplumdaki değişmelerle unutulmaya yüz tutmuş toplum değerlerini yaşatma gayesi ile anılarını yazabilir.
C) Açık, anlaşılır ve sade bir dille yazılan anı kitapları olduğu gibi süslü ve sanatlı bir dille yazılan anı kitapları da vardır.
D) Üzerinden uzun zaman geçtiği için yanlış hatırlanan pek çok bilginin anıların içine girmesi kaçınılmazdır.
E) Yazarlar günün şartlarına göre anılarını değiştirebilir, onlara yeni yorumlar ve bakış açıları getirebilirler.

 • Cevap: E

19. Anı yazarları, anılarını kaleme alırlarken daima kendi bakış açılarını esas alırlar. Olaylar, kişiler ve üzerinde kalem oynatılan her durum, yazarın eğilimlerine göre yeniden şekillenir. Anılar hep yazıldıkları andan bakılarak kaleme alınır. Bu bakımdan anıların mutlaka gerçeği anlattığı söylenemez. Onlara sağlam ………………. belgeler
olarak bakılamaz.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) edebî B) özgün C) toplumsal D) tarihî E) politik

 • Cevap: D

10. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın