7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 236-240 Cevapları Tutku Yayınları

7. sınıf fen bilimleri sayfa 236-240 cevapları tutku yayınları. 7.Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 236 – 240 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 236-240 Cevapları

7. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.

1) Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan iki ayrı devre şeması çiziniz.

2) Basit bir elektrik devresine özdeş 3 ampulü birer birer seri olarak eklediğiniz durumda ampul parlaklıklarının nasıl değişeceğini açıklayınız.

Cevap: Basit elektrik devresindeki ampul sayısı birer birer artırıldığında ampulün parlaklığı azalır.

3) Elektrik akımı nedir? Açıklayınız.

Cevap: Elektrik akımı, devredeki üretecin bir ucundan diğer ucuna doğru bir tür enerji aktarımıdır.

4) Elektrik enerjisi devreye nasıl aktarılır? Açıklayınız.

Cevap: Basit elektrik devreleri çalıştığında pilin eksi kutbundaki elektronlar serbest kalır. Bu elektronlar (+) kutup tarafından kendine doğru çekilir ve bu şekilde elektron akışı gerçekleşir. Kablolar arasında gerçekleşen bu elektron akışı sonucu elektrik akımı oluşur.

5) Gerilim nedir? Açıklayınız.

Cevap: Gerilim; bir iletkenin iki ucu arasında elektronların hareketine neden olan güce denir

6) Elektrik devresinde bir devre elemanı üzerinden geçen akım ile gerilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap: Gerilim arttıkça akım da artar. Gerilim ile akım arasında doğru bir orantı vardır.

B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (Y) Özdeş ampuller seri bağlandığında paralel bağlandığı duruma göre daha parlak ışık verir.
2) (D) Seri bağlı devrelerde ampul üzerinden geçen akım anakol akımına eşittir.
3) (D) Voltmetre devreye paralel bağlanır.
4) (Y) Ampermetrenin ölçtüğü değer gerilimdir.
5) (D) Elektrik devresinde üretecin bir ucundan diğerine doğru olan enerji aktarımına elektrik akımı denir.
6) (D) Özdeş ampuller paralel bağlandığında devredeki gerilim değişmez.
7) (Y) Elektrik akımının artması devredeki geriliminin azaldığını gösterir.
8) (Y) Ohm yasası bir ampulün uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım şiddeti arasındaki ilişkiyi açıklar.

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.

1) Devredeki elektrik akımı ampermetreyle ölçülür.
2) Devreye paralel bağlanan voltmetre gerilim değeri ölçer.
3) Ohm direnç birimidir.
4) Tek bir kol üzerindeki özdeş ampullerden aynı elektrik akımı geçiyorsa devredeki ampuller seri bağlanmıştır.

Ç. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Ömer; özdeş A, B ve C ampullerini bir pile aşağıdaki şeçeneklerden hangisindeki gibi bağladığında ampuller en parlak ışık verir?
A) B ve C’yi paralel, A’yı bunlara seri bağladığında
B) A, B ve C’yi paralel bağladığında
C) A, B ve C’yi seri bağladığında
D) A ve B’yi seri, C’yi bunlara paralel bağladığında

Cevap: B

2) Elif bir devredeki akım ve gerilimi ölçmek için ampermetre ve voltmetreyi doğru bir şekilde devreye bağlıyor.
Buna göre Elifin kurduğu devre aşağıdakilerden hangisidir?

CevapD

3) Bir ampul ve pilden oluşan elektrik devresinde ampermetre kullanılarak ampulün üzerinden geçen akım ölçülmek isteniyor.Buna göre, yukarıdaki elektrik devrelerinden hangisi ya da hangilerine bağlanan ampermetre kullanıldığı devredeki ampul üzerinden geçen akımı ölçebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

CevapC

4) Ahmet, özdeş ampullerle basit elektrik devresi kuruyor. Bu devrede bazı değişiklikler yaparak yandaki gibi bir test devresi oluşturuyor. Buna göre;
I. K ve L uçlarına birer özdeş ampul bağlandığında ampulün parlaklığı artar.
II. K ucuna bağlantı kablosu, L’ye kapalı bir anahtar bağlarsa ampul parlaklıkları değişmez.
III. K ucuna bağlantı kablosu, L’ye ise ampul bağlandığında L kolundan daha çok akım geçer, hangisi ya da hangileri doğrudur?

CevapB

5) Öğrenciler; önce Şekil 1’deki gibi paralel, sonra Şekil 2’deki gibi seri bağlı devreler kuruyorlar.Bu devrelerde gözlemledikleri farklılıkları aşağıdaki şekilde not ediyorlar.
I. Seri bağlı devredeki ampullerin parlaklıkları daha fazladır.
II. Paralel kollardaki ampermetrelerin gösterdikleri değerlerin toplamı anakol akımına eşittir.
III. Paralel devredeki ampuller seri devredeki ampullere göre daha parlak ışık verir.
Buna göre öğrencilerin gözlemlerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

CevapD

6) Kaan aşağıdaki devrenin çalışmasını ve devreden geçen akımı ölçmek istiyor.Buna göre Kaan, anahtar ve ampermetreyi hangi noktalar arasına bağlamalıdır?

CevapC

7) Basit bir elektrik devresine farklı gerilimler uygulanıyor. Bunun sonucunda devrenin ampul sayısı ile gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler çiziliyor. Bu grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gerilim arttıkça akım şiddeti sabit kalmıştır.
B) Devreye yeni ampuller bağlandığı için direnç sabittir.
C) Ampul sayısı arttıkça akım değeri artmıştır.
D) Ohm yasasına göre sabit olması gereken değer, akım şiddetidir.

CevapC

8) I. Ampermetre devreye seri bağlanır.
II. Akım şiddetinin birimi amperdir.
III. Devredeki gerilim arttıkça akım şiddeti de artar.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

CevapD

9) Aşağıdaki tabloda üç farklı elektrik devresine ait akım ve gerilim değerleri verilmektedir.

Tabloya göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) I. devredeki ampul en parlak ışık verir.
B) I. ve III. devredeki ampullerin dirençleri aynıdır.
C) III. devredeki ampul en az ışık verir.
D) II. devredeki ampulden en fazla akım geçer.

CevapB

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın