8. Sınıf SDR Dikey Fen Bilimleri Sayfa 254-257 Cevapları

8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Sayfa 254, 255, 256, 257 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki soruları defterinize cevaplayınız.

1) Elektriklenme nedir? Açıklayınız.

Cevap: Cisimlerin birbirleri ile etkileşimi sonucunda üzerlerinde fazladan elektrik yükü birikmesine elektriklenme adı verilir.

2) Elektriklenme olayından teknolojide hangi alanlarda yararlanıldığını açıklayınız.

Cevap: Klima sistemlerinde, bazı yazıcı ve fotokopi makinelerinde, araç ve beyaz eşyaların boyanmasında elektriklenmeden yararlanılmaktadır.

3) Elektriklenme çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve tesir ile elektriklenme.

4) Topraklama olayını açıklayınız.

Cevap: Cisimlerdeki fazla eksi yüklerin toprağa geçmesi ya da cisimlerin topraktan eksi yük alması sonucu nötrlenmesine topraklama denir.

5) Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araçlara örnekler veriniz.

Cevap: Ampul, fırın, elektrikli soba örnek verilebilir.

6) Sigorta nedir? Açıklayınız.

Cevap: Elektrik devresinden fazla elektrik akımı geçtiğinde akımı keserek güvenliği sağlayan araçlardır.

7) Termik santrallerde elektrik enerjisi nasıl üretilir? Açıklayınız.

Cevap: Kömür gibi fosil yakıtların kullanımı sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi ile ısıtılan suyun buhar basıncından yararlanılarak türbinler döndürülür. Türbinlerin dönmesi sonucunda ise elektrik enerjisi üretilmiş olur.

8) Elektrik enerjisinin bilinçli kullanımının önemini açıklayınız.

Cevap: Elektrik enerjisinin bilinçli kullanımı doğal kaynaklarımızın tükenmemesini sağlar, doğal kaynakların daha uzun yıllar kullanabilmemize imkan sağlar.

9) Elektrik enerjisinin verimli kullanımını sağlamak için kurulan sivil toplum kuruluşlarına örnekler veriniz.

Cevap: ENVER ve EYODER

10) Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmenin ülke ekonomisine ne gibi katkı sağlayacağını açıklayınız.

Cevap: Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmenin ülke ekonomisine olumlu katkı sağlar. Kaçırılan vergi ülkemize kaldığı zaman ülkemiz daha da gelişecektir.

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1) Cisimlerin birbirleri ile etkileşimi sonucu üzerinde fazladan yük birikmesine elektriklenme adı verilir.
2) Elektriklenme olayının teknolojideki kullanım alanlarından biri de yazıcılar dır.
3) Bilinen iki çeşit elektriksel yük vardır.
4) Zıt cins yüklü cisimler birbirlerini çeker
5) Sürtünme ile elektriklenme, ebonit çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir.
6) Tesir ile elektriklenmede cisimler geçici olarak elektriklenir.
7) Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını, yüklü ise hangi cins yükle yüklü olduklarını anlamamızı sağlayan araçlara elektroskop adı verilir.
8) Topraklama olayına.paratoner sistemleri örnek gösterilebilir.
9) Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlara matkap örnek gösterilebilir.
10) Evlerde akkor ampul yerine LED lamba kullanmak enerji tasarrufu sağlamaktadır.

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (D) Elektriklenme olayına en güzel örneklerden biri yıldırımlardır.
2) (Y) Buzdolapları, elektriklenme olayından yararlanılarak tasarlanan araçlardır.
3) (Y) Elektriksel yük fazlalığı olmayan cisimler, elektriksel yük fazlalığı olan cisimler tarafından itilir.
4) (Y) Dokunma ile elektriklenme sonucu cisimlerin yük işaretleri zıt olur.
5) (D) Topraklama olayında fazla yükler toprağa geçebilir ve cisim nötrlenebilir.
6) (Y) Hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisi üretilirken suyun buhar basıncından yararlanılır.
7) (Y) Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak, sadece ev ekonomisine katkı sağlar.
8) (D) Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından biri de ENVER’dir.
9) (D) Kaçak elektrik kullanmak, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler.
10) (D) Enerji tasarrufu sağlayan elektrikli araç kullanımı, ekonomiye katkı sağlar.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi elektriklenmenin teknolojideki kullanım alanlarından biri değildir?
A) Araçların boyanması
B) Yıldırım oluşması
C) Fotokopi makinesi
D) Baca temizleme sistemleri

Cevap: B

2) Farklı cins elektrik yüklerinin birbirine etkisi ile ilgili Defne Öğretmen, tahtaya yandaki şekli çiziyor ve öğrencilere cisimlerin yük işaretlerinin neler olabileceğini soruyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi soruyu doğru cevaplamıştır?

CevapC

3)K, L, M ve N cisimlerinin yük durumları yukarıda verilmiştir. Buna göre hangi iki cisim birbirine itme kuvveti uygular?

CevapD

4) Aşağıdaki cisimlerden hangisi başlangıçta nötr iken pozitif yüklü bir cisme temas etmiş olabilir?

CevapC

5) Aşağıdaki soruları “a” öncülünden başlayarak ok yönünde doğru bir şekilde cevaplayan bir kişi kaç numaralı çıkıştan çıkar?

CevapB

6) I. Ampul
II. Elektrikli fırın
III. Su ısıtıcı
Yukarıdakilerden hangilerinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü gözlemlenebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) T, II ve III

CevapD

7) Elektrik enerjisi, günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız ve ihtiyaç duyduğumuz bir enerji türüdür. Kullanmış olduğumuz bu enerji türü;
I. Isı,
II. Işık,
III. Hareket
enerji türlerinden hangilerine dönüşebilir?
A) I, II ve III B) II ve III C) I ve III D) I ve II

CevapA

8) Sürtünme ile elektriklenme için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sürtünme ile elektriklenme sonucu, cisimler zıt cins yükle yüklenir.
B) Plastik çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir.
C) Cam çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir.
D) Sürtünme sonucu cisimler, geçici olarak elektriklenir.

CevapD

9) Aşağıda verilen araçlardan hangisinin enerji dönüşümü hatalı verilmiştir?
A) Matkap: elektrik enerjisi——–► hareket enerjisine
B) Elektrikli süpürge: elektrik enerjisi——–► hareket enerjisine
C) Saç kurutma makinesi: elektrik enerjisi——–► ısı + hareket enerjisine
D) Su ısıtıcısı: elektrik enerjisi——–► hareket enerjisine

CevapD

10) Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenemez enerji kaynağı kullanan santrallerdendir?
A) Rüzgâr santralleri
B) Nükleer santraller
C) Hidroelektrik santralleri
D) Jeotermal santraller

CevapB

11) Elektrik sigortalan için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
B) Ev ve iş yerlerini yangına karşı korur.
C) Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını belirlemeyi sağlar.
D) Sadece eriyen telli sigorta çeşitleri mevcuttur.

CevapB

12) Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Aydınlatma araçları işi bitince kapatılır.
B) Enerji verimi yüksek cihazlar kullanılmalıdır.
C) Kaçak elektrik kullanımı azaltılmalıdır.
D) Akkor ampul kullanımı ülke çapında yaygınlaştırılmalıdır.

CevapD

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın