9. Sınıf Biyoloji Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113-121

9. Sınıf Tutku Biyoloji Sayfa 113-121 Cevapları

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Biyoloji Sayfa 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 2. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

2. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A- Aşağıda yer alan ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D) Hücreler, kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır.
2. (Y) Prokaryot hücrelerde sadece lizozom organeli vardır.
3. (Y) Bitki hücrelerinin zarında zara dayanıklılık sağlayan kolesterol bulunur.
4. (Y) Hücreler bulunduğu ortam ile eşit yoğunluğa sahipse ortam, hücre için hipotoniktir.
5. (D) Salgı yapan hücrelerde golgi cisimciği bol miktarda bulunur.

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Yoğunluğu hücre yoğunluğundan az olan çözeltiye mezozom denir.
2. Turgor basıncı ile osmotik basınç arasındaki fark emme kuvveti olarak adlandırılır.
3. Bitki hücrelerinde hücre çeperi selüloz yapılıdır.
4. Ökaryot hücrelerde, oksijen kullanılarak besinlerdeki kimyasal bağ mitokondri organelinde açığa çıkartılarak enerji üretilir.
5. Ökaryot hücrelerde ribozomun birimleri çekirdekçikte oluşur.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. • Akyuvar hücrelerinin antikor salgılaması
• Epidermis hücrelerinin yağ ve ter salgılaması
• Tükrük bezi hücrelerinin enzim salgılaması
Yukarıdaki olayların gerçekleşmesi sırasında, hangi organelin etkinliği yoktur?
A) Ribozom B) Golgi cisimciği C) Mitokondri D) Endoplazmik retikulum E) Sentrozom

Cevap: E

2. U biçiminde bir boru ve sadece küçük moleküllü maddeleri geçirebilen yarı geçirgen zar kullanılarak yapılan deneyler ve sonuçları şöyledir

Deneyden elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) 1. deneyin sonucunda, U borusunun her iki kolunda da glikoz bulunur.
B) Kullanılan zardan sakkaroz molekülleri geçemez.
C) 2. deneyin başlangıcında, B kolundaki sıvının osmotik basıncı A kolundaki sıvıdan büyüktür.
D) 2. deneyin sonucunda, B kolundaki sıvının osmotik basıncı artmıştır.
E) 1. deney bittiğinde, A ve B kollarındaki sıvılar izotonik duruma gelmiştir.

Cevap: D

3. I. Çift katlı zarla çevrili olmaları
II. Kendilerine özgü proteinleri sentezleyebilmeleri
III. Kendilerini eşleyebilmeleri
IV. Ökaryot hücreye sahip olan tüm canlılarda bulunmaları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, kloroplastın ve mitokondrinin ortak özelliği değildir?

Cevap: B

4.Yukarıdaki tabloda bazı özellikleri verilen A, B, C hücreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) A hücresi çekirdek zarı bulundurmaz.
B) C hücresi heterotroftur.
C) C hücresi hayvanlara aittir.
D) A hücresi organel olarak sadece ribozom bulundurur.
E) B hücresi bitki kök hücresidir.

Cevap: E

5. İnsülin hormonunun yeterince salgılanamaması durumunda, glikoz, hücrelere yeterli hızda giremediğinden,
kandaki glikoz yoğunluğu artar (şeker hastalığı).
Buna göre, şeker hastalarında;
I. Kanın osmotik basıncının artması,
II. Dokulardan kana su geçişinin hızlanması,
III. Doku sıvısından kana glikozun geçmesi
olaylarından hangisinin ya da hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6. ● ATP sentezi
● Bölünerek çoğalma
● Enzim sentezi
● Protein sentezi
Yukarıda verilen hayatsal olayların tümünü gerçekleştiren organel hangisidir?
A) Mitokondri
B) Golgi cisimciği
C) Ribozom
D) Çekirdekçik
E) Lizozom

7. Koful öz suyundaki çözünmüş madde derişimi %0,3 olan bitki hücresi, %0,5 çözünmüş madde içeren ortama konulup bir süre bekletilince;
I. Hücrenin osmotik basıncın artması,
II. Hücrenin plazmolize uğraması,
III. Hücrenin hemoliz olması
olaylarından hangisi ya da hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

8. Yandaki şekilde iki farklı koldaki glikoz yoğunlukları verilmiştir.
Bir süre sonra ;
I. Su, X kolundan Y koluna doğru geçer.
II. 1 yönüne doğru glikoz geçerken enerji harcanır.
III. X bölgesinde su oranı artarken Y bölgesinde su oranı azalır.
durumlarından hangisi veya hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

9. Hayvansal hücre ve hücrenin bulunduğu ortam ile madde alışverişi yandaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) C02 taşınırken enerji harcanmaz.
B) C02 taşınması difüzyon ile gerçekleşir.
C) Tuz taşınırken enerji harcanır.
D) Glikoz taşınması aktif taşıma ile gerçekleşir.
E) 02 taşınırken enerji harcanır.

Cevap: E

10. Osmoz, su için özel bir geçiş olayıdır.

Özdeş üç hücre, farklı yoğunluktaki çözeltilere bırakılınca hücrelerin son durumlarının şekli yukarıda verildiği gibidir.
Buna göre I, II ve III numaralı çözeltilerin yoğunluk durumları hangi seçenekte doğru verilmiştir.

Cevap: A

11. I. Nişasta
II. Bakteri
III. Virüs
Endositoz olayı ile hücre içerisine, yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri alınabilir?
A) YalnızI B) I ve II C) I ve III D) il ve III E) I, II ve III

Cevap: E

Yukarıda hücre zarında gerçekleşen taşıma olayı verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. X taşıyıcı proteindir.
II. Taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğrudur.
III. A, maltoz şekeri olup taşınan maddedir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız İli D) I ve III E) II, III

Cevap: A

13. — Hücreye desteklik yapar.
— Üzerinde ribozom bulunabilir.
— Ca++ depo eder.
— Hücrede üretilen maddelerin iletiminde görev yapar.
Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mitokondri B) Endoplazmik retikulum C) Ribozom D) Sentrozom E) Peroksizom

Cevap: B

14. Kromozomun yapısında;
I. Protein
II. Nükleotit
III. DNA
IV. RNA
yapılarından hangisi veya hangileri bulunur?
A) Yalnız IV B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) I, II ve III

Cevap: E

15.Yukarıda hücre zarında bulunan organik maddelerin oranları verilmiştir.
Buna göre;
I. A organik bileşiği tüm canlılarda bulunur.
II. C organik bileşiği bitkiler tarafından üretilir.
III. A ve B organik bileşikleri birleşerek hücre zarına özgüllük kazandırır, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) YalnızI B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Cevap: E

16. Bitki ve hayvan hücrelerinde;
I. Hücre duvarı,
II. Protein sentezi,
III. Fotosentez,
IV. Glikojen sentezi,
V. RNA sentezi
verilenlerinden hangisi veya hangileri ortak olarak gözlenir?
A) Yalnız IV B) II ve III C) I ve II D) II ve V E) I, II ve III

Cevap: D

17. Sitoplazma ile ilgili olarak;
I. Tüm canlı hücrelerde bulunur.
II. Büyük kısmını su oluşturur.
III. Yarı akışkan bir sıvıdır.
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

Cevap: E

Yukarıda X ve Y organellerinin aralarında gerçekleştirebildikleri faaliyetler verilmiştir.
Buna göre;
I. Y, oksijenli solunum yaparak ATP sentezler.
II. Y’de, fotosentez ile organik besin üretimi olur.
III. X ve Y, tüm canlılarda bulunur.
IV. X ve Y, ihtiyaca göre bölünerek sayılarını artırabilir, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) İve II B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV

Cevap: C

19. I. Oksijen
II. Su
III. Sûkroz
Yukarıdaki moleküllerden hangisi veya hangileri hücre zarından enerji harcanmadan geçer?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: B

Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. Ökaryot bir hücreyi incelediğinizde organellerin zar yapılarına göre boşluklara hangi organellerin geleceğini yazınız.

Zarsız organelier: Ribozom, sentrozom

Tek zarlı organelier: Entoplazmik retikulum, golgi cisimciği, lizozom, koful

2. Farklı ortamlara konulan alyuvar hücresindeki değişimleri aşağıda verilen alanlara çiziniz.

  • İzotonik ortam :
  • Hipotonik ortam :
  • Hipertonik ortam :
  • Hemoliz :

3. Başlangıçta özdeş olan iki hücre, yoğunlukları bilinmeyen iki farklı çözeltiye konulmuştur. Bir süre sonra hücreler aşağıdaki gibi şekil almıştır. Bu hücreleri inceleyerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Hücrede gerçekleşen olayın adı: Plazmoliz
c) Hücrede gerçekleşen olayın adı: Deplazmoliz
b) Hücrenin bulunduğu ortam: Hipertonik
ç) Hücrenin bulunduğu ortam: Hipotonik ortam

4. İzotonik ortamdan hipertonik ortama bırakılan bir bitki hücresinde ne gibi değişiklikler oluşur? Yazınız.

Cevap: Hücre su kaybederek plazmolize uğrar

5. Kloroplast ve mitokondri organellerini aşağıda verilen tablodaki özellikler açısından karşılaştırınız. Tespitlerinizi tabloya yazınız.

6. Hücre teorisinin ne olduğunu açıklayınız.

Cevap: Tüm canlılar hücrelerden oluşur. Hücre canlının temel işlevsel ve yapısal birimidir. Tüm hücreler, kendinden önceki hücrelerden oluşur. Tüm metabolik olaylar hücrede gerçekleşir.

7. Hücre zarından her molekül rahatça geçemez, moleküller seçilerek geçer. Zardaki bu seçiciliği sağlayan moleküller nelerdir? Yazınız.

Cevap: Fosfolipitler, glikolipitler, glikoproteinler, kanal ve taşıyıcı proteinler.

8. Difüzyonun ve aktif taşımanın benzer ve farklı özellikleri nelerdir? Yazınız.

• Benzer özellikleri: Hücre zarından geçebilecek kadar küçük molekülleri taşıması
• Farklı özellikleri: Düfüzyon çok yoğundan az yoğuna doğru enerji (ATP) harcanmadan olur. Aktif taşıma az yoğundan çok yoğuna enerji (ATP) harcanarak gerçekleşir.

9. Ekzositoz ve endositoz olaylarının benzer ve farklı özellikleri nelerdir? Yazınız.

• Benzer özellikleri: Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküllerin taşınması yapılır.
• Farklı özellikleri: Endositoz büyük moleküllerin hücre içine alınması, ekzositoz dışarı atılması olayıdır.

10. Hücre çekirdeğinin kısımları nelerdir? Adlarını yazınız.

Cevap: Çekirdek, çekirdekçik, çekirdek plazması ve kromatin

11. Hücre zarının görevlerini ve zara özgünlük sağlayan molekülleri yazınız.

Cevap: Taşıma, enzimatik aktivite, sinyal iletimi, hücreler arası bağlantı, hücrelerin birbirini tanıması, hücrenin sabitlenmesidir. Glikoprotein, glikolipit molekülleri özgüllük sağlar.

12. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olmayan özellikleri yazınız.

Cevap: Bitki hücrelerinde; plastit, büyük koful, köşeli bir hücre yapısı ve hücre duvarı; hayvan hücrelerinde ise sentrozom, küçük koful ve yuvarlak yapı ortak değildir.

13. Bitkilerde plastitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili örnekler veriniz.

Cevap: Patatesteki lökoplastın Güneş ışığında kloroplasta dönüşmesi, domatesin kızarması, limonun sarı renk alması örnek verilebilir.

14. Hücrede herhangi bir organelde oluşabilecek bir problemin hücreye olası etkilerini örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Hücrenin işleyişinin aksamasına hatta hücrenin ölümüne neden olur.

9. SINIF TUTKU YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın