10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Haber Metni Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Haber Metni Sayfa 284, 285, 286, 287 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 284 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
1. Bir olay ve bir olgu üzerine edinilen bilgiye….haber., bu bilgilerin gazete, dergi gibi yayın organları ya da televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla topluma duyurulması için hazırlanan yazılı metinlere ise………haber…metni.. .denir. Haber metnini yazan kişi anlatılanlar
karşısında …. ....tarafsız…. ….. olmalı, konu……….sıradışı... …. olmalıdır. Haber metinlerinin
...toplumu ilgilendiren, önemli, güncel.. .gibi özellikte olmasına önem verilir. Bu metinler……….anlaşılır / nesnel .bir dille yazılır.

 • Cevap: 

Terim:

1. Tekzip (c)
2. Spot (ç)
3. Tiraj (a)
4. Manşet (b)
5. Sansasyonel (d)

Tanım:

a) Baskı sayısı
b) Gazetelerin ilk sayfalarında iri puntolarla konulan başlık.
c) Yalanlama
ç) Haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen, başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı.
d) Çarpıcı

Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.
3. Günümüzde habercilik de önemli bir iş koludur. Gazete, radyo ve televizyon, çevremizdeki ve dünyadaki olayları anında duyurur. Yalnız her şey haber değildir. Herkesi ilgilendirmeyen, ilginç olmayan bir olay haber değildir. Bugün habercilik kitleleri yönlendirmede kullanılmaktadır. Bunun için haberler sağlam kaynaklardan alınmalı ve doğru olmalıdır. Aksi hâlde haberi veren kişi ve kuruluş inandırıcılığını yitirir. Habercilikte insanların mahremiyetine ve hürriyetine zarar vermek, şiddet içerikli haberleri reyting aracı olarak kullanmak doğru değildir.
Bu parçadan hareketle haber yazıları ile ilgili çıkarımlarınızı yazınız.

 • Cevap:
 • 1. Haber yazılarının günlük ve önemli olması gerekir.
  2. Haberler doğru olmalıdır.
  3. Kolay anlaşılır; akıcı, açık ve duru olmalıdır.
  4. Haber yazıları toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmelidir.
  5. Yazan kişi anlattıkları karşısında tarafsız kalmalı, yorumdan kaçınmalıdır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 285 Cevabı

Aşağıdaki kutucuklarda “HABER METNİ” ünitesi ile ilgili 4-9. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)

4. Yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri temel habercilik terimlerindendir?

 • Cevap: C, D, G, H

5. Yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri haber metinlerinin özelliklerindendir?

 • Cevap: B, Ç, E, Ğ

6. Yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri haber yazma tekniklerindendir?

 • Cevap: A, İ

7. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi len terimlerdendir?

 • Cevap: C

8. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ber toplayan” kişilere verilen isimlerdendir?

 • Cevap: F

9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri “radyo ve televizyonlarda haber sunan” kişilere verilen isimlerdendir?

 • Cevap: I

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 286 Cevabı

10. Metinde geçen “iş birliği, beyan etti” kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle belirleyip aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:
 • İŞ BİRLİĞİbir işin birçok işçi tarafından birlikte, el birliğiyle yapılması.
 • BEYAN ETMEK:  bildirmek, söylemek, açıklamak, bildirimde bulunmak.

11. Metindeki “Cengiz Aytmatov, eserleri 170’den fazla dile çevrilmiş ve yazdıklarıyla okuyan herkesin gönlünde taht kurup gönülleri titretmiş olan çok büyük bir yazarımızdır.” cümlesinde geçen deyimleri bularak bu deyimin anlamını cümlenin bağlamından hareketle açıklayıp aşağıdaki boşluğa yazınız.

 • Cevap:
 • GÖNÜLDE TAHT KURMAK:birisi (veya herkes) tarafından çok sevilir, sayılır olmak
 • GÖNÜLLERİ TİTRETMEK: İnsanın içine işleyen durumları yaşayıp acı duyması.

12. Okuduğunuz metne haber metinlerinin özelliklerinden hangileri yansımıştır? Çıkarımlarınızı aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:
 • 1-Haber yazılarının günlük ve önemli olması gerekir.
  2. Haberler doğru olmalıdır.
  3. Kolay anlaşılır; akıcı, açık ve duru olmalıdır.
  4. Haber yazıları toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmelidir.
  5. Yazan kişi anlattıkları karşısında tarafsız kalmalı, yorumdan kaçınmalıdır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 287 Cevabı

14. Genel Ağ gazeteciliği çok ucuz bir maliyet gerektirmesi, rahatlıkla kullanılabilen bir sistem oluşu, bilgisayar ve katılımcı gazeteciliğe olanak sağlaması nedeniyle hızla gelişmektedir. Genel Ağ haberciliğinin yaygınlaşması basılı gazete ve dergilerin tiraj kaybı yaşamalarına neden olsa bile basılı gazetelerin şu an itibarıyla Genel Ağ gazetelerine göre pek çok avantajı vardır. Gazetenin somut bir madde olarak tüketicinin elinde bulunması, gazeteye dokunmak, sayfalarını çevirmek, gazetenin kendisine özgü kokusunu hissetmek bilgisayarın soğuk ekranı karşısında basılı gazeteye bir avantaj sağlar ve okuyucuya ayrı bir zevk verir. Ayrıca basılı gazetelerde haberlerin tamamen uzman bir kadro tarafından oluşturulması da doğru ve tarafsız haber okumak isteyen okurlar açısından çok önemlidir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçadaki düşünceleri destekler niteliktedir?
A) Genel Ağ haberciliği basılı gazete ve dergilerin daha çok satılmasını sağlamıştır.
B) Basılı gazete ve dergilerdeki haberler ile Genel Ağ haberleri arasında hiç fark yoktur.
C) Genel Ağ haberciliği her yönden basılı gazete ve dergilerden öndedir.
D) Basılı gazete ve dergilerin güvenilirliği Genel Ağ haberciliğinden fazladır.
E) Genel Ağ haberciliğinin maliyeti daha ucuz olduğu için daha sağlam bilgiler içerir.

Cevap: D

15. Haber metni kendi içinde bir bütünlük taşımalıdır. Haberde ne, kim, nerede, ne zaman,
nasıl ve niçin sorularının cevabı bulunmalıdır. Haberlerin ………………. nitelik taşımasına önem
verilmelidir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) dikkat çekici
B) çarpıcı
C) toplumu ilgilendiren
D) ilgi çekici

E) öznel

Cevap: E

16. (I) Okumak insanı bilgi ve düşünme yönü ile geliştirir, zenginleştirir. (II) Sözlü ifadelerden elde edilen bilgi sınırlıdır, dar çerçevelidir. (III) Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir insanın görgü, bilgi ve tecrübesinden kolayca faydalanabiliriz. (IV) Bu bakımdan her türlü bilgiye okumakla, konuşmakla ulaşılır. (V) O yüzden okumak, insanoğlunun sahip olabileceği değerli bir hazinedir.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerdeki virgüllerin kullanım amaçları ikişerli grup- landırıldığında hangisi dışta kalır?
A) I B) II C) III D) IV E)

Cevap: E

17. (I) Şiirlerini okumasını isterdik. (II) Zaten o da bunu bizden beklerdi. (III) Gözlüğünü dikkatle takar, cebinden çıkardığı kâğıtlardan yeni şiirlerini sanki büyük insanlardan bir topluluk karşısındaymış gibi heyecanla, ciddiyetle okurdu. (IV) Birkaç şiiri vardı ki onları söylerken biz çocuklar ağlayacak hâle gelirdik. (V) O şiirleri şimdi okuduğumda da bir heyecan kaplar içimi.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle yapısına göre bileşik cümledir.
B) II. ve III. cümle yapısına göre diğer cümlelerden farklıdır.
C) III. cümlede birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır.
D) IV. cümle anlamına göre olumsuz bir cümledir.
E) V. cümle yükleminin türüne göre diğer cümlelerle özdeştir.

Cevap: D

10. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın