6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 287-292 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Sayfa 287, 288, 289, 290, 291, 292 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1) ABC açısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) B noktası açının köşesidir.
B) BC, açının bir kenarıdır.
C) Açı, BAC sembolü ile gösterilebilir.
D) Açı, B açısı şeklinde söylenebilir.

C seçeneği Açı, BAC sembolü ile gösterilebilir doğru cevaptır. Açı BAC sembolü olarak değil ABC sembolü olarak gösterilebilir.

2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.
(Y) Ölçüsü 97º olan açıya eş olan açının ölçüsü en az 98º olmalıdır. // Ölçüsü 97º olan açıya eş olan açının ölçüsü en az 97º olmalıdır.
(Y) İki açı eş ise toplamları her zaman 90º dir. // İki açı eş ise toplamları değişebilir.
(Y) Eş açıların ölçülerinin eşit olmasına gerek yoktur. //  Eş açıların ölçülerinin eşit olmalıdır.
(D) ABC açısının ölçüsü 132º ise bu açıya eş olan KLM açısının ölçüsü de 132º dir.

3) Şekildeki ABC açısı aşağıda verilen açılardan hangisine eştir?

A seçeneğindeki açıya eşittir. Doğru parçalarını takip edin yeterlidir.

4) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Komşu bütünler iki açı bir doğru açı oluşturur.
(Y) Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya bütünler açılar denir.
(Y) 118° lik açının bütünleri 72° dir.
(D) Bir dar açının tümleri bir geniş açıdır.
(D) 90° lik açının bütünleri de 90° dir.

5) Tümler açısının ölçüsü 55° olan açının bütünlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 125 B) 130 C) 135 D) 145

Tümler açısı 55° ise 90 – 55 = 35°
Açımız 35°’dir.
Bütünleri ise;
= 180 – 35
= 145°
D seçeneği doğru cevaptır.

6) Birinin ölçüsü diğerinin 4 katı olan komşu bütünler iki açı çiziniz.

x + 4x = 180
5x = 180
x = 36

Açımızın birisi 36° , diğeri 144° olmalıdır.

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tümleri 22° olan açının ölçüsü 68° dir.
B) Bir açının bütünlerinin ölçüsü, tümlerinin ölçüsünün 90° fazlasıdır.
C) 130° lik açının bütünleri 70° dir.
D) Ölçüsü tümlerinin ölçüsüne eşit olan açı 45° dir.

C seçeneği 130° lik açının bütünleri 70° dir yanlıştır. 130° lik açının bütünleri 50°dir.

8) Yandaki şekilde s (AOC) = 90° dir. ABO ’nın ölçüsü BOC’nın ölçüsünün 2 katı ise ABO kaç derecedir?

x + 2x = 90
3x = 90
x = 30

BOC = 30°
ABO = 60°

9) Şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) s(AOD) = s(BOC)
B) s(AOD) = 120°
C) s(DOC) = 60°
D) s(BOC) = 60°

D seçeneği yanlıştır. 180 – 60 = 120° olacaktır.

10) Yandaki şekilde verilenlere göre x kaç derecedir?

Tümler açı :
= 90 – 67
= 23°
Ters açı olarak 67 ve 23 derece olarak tanımlanır. x = 23°

11) Yandaki şekilde verilenlere göre x’in bütünlerini bulunuz.

C = 180 – 137
C = 43°

Üçgenin İç Açıları Toplamı = 180°
A + B + C = 180°
62 + B + 43 = 180°
B = 180 – 43 – 62
B = 75°

x = 180 – 75
x = 105°
x’in bütünleri = 75°

12) Yandaki şekilde ABCD bir kare ise verilenlere göre a kaç derecedir?

90 + 83 + a = 180
a = 180 – 90 – 83
a = 7°

13) Aşağıda verilen paralelkenarların yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.

14) Yandaki KLMN paralelkenarının alanı 28 cm² dir. NH = 4 cm olduğuna göre KL ’nu bulunuz.

Paralelkenar Alan = Taban * Yükseklik
28 = KL * 4
KL = 28/4
KL= 7 cm

15) Yanda verilen PRST paralelkenarında [TH][PR], [TU][SR] dır. IPRI = 8 cm, ITHI= 5 cm, ISRI = 4 cm ise ITUI nu bulunuz.

Paralelkenar Alan = Taban * Yükseklik
A(PRTS) = PR * TH
A(PRTS) = 8 * 5
A(PRTS) = 40 cm²

Alanı 40 cm² ise diğer yükseklikten işlemimizi yapalım.
Paralelkenar Alan = Taban * Yükseklik
A(PRST) = SR * TU
40 = 4 * TU
TU = 40 / 4
TU = h = 10 cm

16) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Karenin tüm kenar uzunlukları ve tüm açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
(D) Paralelkenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
(Y) Dikdörtgenin köşegen uzunlukları farklıdır.
(D) Kare ve dikdörtgen, paralelkenarın özel durumlarıdır.
(Y) Kare, paralelkenarın tüm özelliklerini taşır.

17) Paralelkenar şeklindeki okul bahçesinde, okul kapısı bahçenin uzun kenarının üzerindedir. Okul kapısının, bahçenin diğer uzun kenarına olan dik uzaklığı 80 m’dir. Bahçenin uzun kenarı 120 m olduğuna göre bahçenin alanının kaç dm² olduğunu bulunuz.

Paralelkenar Alanı = Taban * Yükseklik (Burada uzaklık)
= 80 * 120
= 9600 m²

9600 m² = 960 000 dm²

18) Aşağıda verilen üçgenlerin yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.

19) Yanda verilen ABC üçgeninde [BH][AC] dır. IACI = 7 cm ve IBHI = 8 cm olduğuna göre A(ABC) bulunuz.

Üçgenin Alanı = Taban * Yükseklik / 2
A(ABC) = 7 * 8 / 2
A(ABC) = 56 / 2
A(ABC) = 28 cm²

20) Nesrin Hanım’ın bahçesinin şekli ve boyutları yanda veriliyor. Pembe boyalı bölüme domates ekmek isteyen Nesrin Hanım’ın kaç cm2 lik alana domates ekileceğini bulunuz.

2 adet pembe renkli üçgen bölgemiz vardır. Dikdörtgen uzun kenar 85 cm olduğundan üst bölgemizi 85 – 25 = 60 m olarak buluruz. Karşılıklı kenarlar eşit olduğundan 40 m olur.

Üçgenin Alanı = Taban * Yükseklik / 2 olduğundan;

1. Pembe Üçgen = 40 * 60 / 2
1. Pembe Üçgen = 2400 / 2
1. Pembe Üçgen = 1200 m²

2. Pembe Üçgen = 25 * 40 / 2
2. Pembe Üçgen = 1000 / 2
2. Pembe Üçgen = 500 m²

Tüm Pembe Bölge Alanı = 1200 + 500 = 1700 m²
1700 m² = 17 000 000 cm²

21) Yanda verilen ABCD karesi ile KLM dik üçgeninin alanları birbirine eşittir. IABI= 6 cm ve IKMI = 8 cm olduğuna göre IKLI kaç cm’dir?

Karenin Alanı = Kenarın Karesidir.
A(ABCD) = 6² = 36 cm²

Üçgenin Alanı = Taban * Yükseklik / 2
36 = KL * 8 / 2
KL = 36 * 2 / 8
KL = 72 / 8
KL = 9 cm

22) Aşağıda verilen alanlarla alan ölçme birimlerini eşleştiriniz.

Pulun Yüzeyi = mm²
Futbol Sahasının Alanı = m²
Türkiye’nin Yüzölçümü = km²

23) Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 0,18 km² = 180 000 m²
b) 50 000 mm² = 0,05 m²
c) 43 cm² = 4300 mm²
ç) 7 m² = 7 000 000 mm²

24) Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 5 ha = 50 daa
b) 8 dönüm = 80 a
c) 8,7 ha = 870 a
ç) 85 daa = 850 a
d) 12 daa = 12000 m²
e) 500 m² = 5 a

25) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(Y) Ar bir uzunluk ölçüsü birimdir.
(Y) Arazi ölçülerinden en büyük olan dekardır.
(D) 1 ar, 100 m² ye eşittir.
(Y) Arazi ölçüleri alan ölçülerine çevrilemez.

26) Mert, geometrik şekilleri kullanarak bir ok şekli yapıyor. Verilen ölçülere göre Mert’in yaptığı ok şeklinin alanı kaç mm² dir?

Üçgen Alanı = Taban * Yükseklik / 2
Kare Alanı = Kenar * Kenar yada Kenar²
Paralelkenar Alanı = Taban * Yükseklik

1 numaralı üçgen alanı :
= 10 * 10 / 2
= 100 / 2
= 50 cm²

2 numaraları üçgen alanı :
= 10 * 10 / 2
= 100 / 2
= 50 cm²

3 numaralı üçgen alanı :
= 3 * 4 / 2
= 12 / 2
= 6 cm²

4 numaralı üçgen alanı :
= 3 * 4 / 2
= 12 / 2
= 6 cm²

Kare Alanı :
= 4²
= 16 cm²

Paralelkenar Alanı :
= 7 * 4
= 28 cm²

Tüm Alan = 50 + 50 + 6 + 6 + 16 + 28
Tüm Alan = 156 cm²
156 cm² = 15600 mm²

27) 6 dönümlük bir tarlanın 2 dekarlık kısmına domates, 250 m² lik kısmına fasulye, 30 ar’lık kısmına da salatalık ekiliyor. Tarlanın ekilmeyen alanı kaç ar’dır?

A) 7,5
B) 75
C) 750
D) 7500

Sonuç ar istendiği için işlemlerimizi çevirip yapalım.
6 dönüm = 60 ar
2 dekar = 20 ar
250 m² = 2,5 ar

= 60 – 20 (domates)
= 40 ar

= 40 – 2,5 (fasülye)
= 37,5 ar

= 37,5 – 30 (salatalık)
= 7,5 ar

A seçeneği doğru cevaptır.

İsterseniz hepsini de toplayıp çıkartabilirsiniz.

28) Mehmet Bey, su kanallarının kapaklarını açıp kapatarak komşularının tarlalarını sulamalarına yardım ediyor. Mehmet Bey, alanı 2 dönüm olan tarlaya 2 saat, alanı 0,5 hektar olan tarlaya 5 saat ve alanı 30 ar olan tarlaya da 3 saat su gönderiyor. Buna göre Mehmet Bey, 10 saatte kaç m2 lik alanı sulamıştır?

2 dönüm = 2000 m²
0,5 hektar = 5000 m²
30 ar = 3000 m²

= 2000 + 5000 + 3000
= 10 000 m² alan sulanmıştır.

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın