7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 217-222 Cevapları Tutku Yayınları

7. sınıf fen bilimleri sayfa 217-222 cevapları tutku yayınları. 7.Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 217, 218, 219, 220, 221, 222 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 217-222 Cevapları

6. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.

1) Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırınız.

Bitkiler tohumla eşeyli olarak, vejetatif yolla eşeysiz olarak ürer. Hayvanlar yumurtlayarak veya doğurarak çoğalabilir. Eşeysiz üreyen hayvanlar da vardır.

2) Bir kurbağanın büyüme ve gelişme sürecini açıklayınız.

Kurbağaya ait zigot suda oluşur. Zigot gelişerek önce larvaya sonra da iribaşa dönüşür. İribaşlar zamanla gelişerek önce yavru sonra da ergin kurbağa hâlini alır.

3) Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklayınız.

Su, besin, oksijen ve sıcaklık bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi etkiler. Ayrıca bitkilerde ışık ve karbondioksit de gereklidir.

B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (Y) Bitkilerde polenin yumurtayla birleşmesine tozlaşma adı verilir.
2) (Y) Başkalaşım geçiren tek canlı grubu kurbağalardır.
3) (D) Balıklarda yumurtayla çoğalma görülür.
4) (D) Tomurcuklanma bir eşeysiz üreme çeşididir.
5) (Y) Tüm canlıların hayat döngüsü birbirinin aynıdır.
6) (D) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi rejenerasyona örnektir.
7) (D) Su, tüm canlıların büyüme ve gelişmesini etkileyen bir faktördür.

C. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1) Menekşede görülen eşeysiz üreme çeşidi. –> VEJETATİF
2) İnsanda embriyonun geliştiği yapı. –> RAHİM
3) Bitkide erkek üreme hücresi. –> POLEN
4) İnsanda embriyonun gelişmesiyle oluşan yapı. –> FETÜS
5) Erkekte spermin üretildiği kısım. –> TESTİS

Ç. Aşağıda verilen diyagramdaki ifadeleri en soldaki ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek doğru çıkışı bulunuz.

Eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki çeşit üreme vardır. (D)
Su ve ışık, bitkilerin büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörlerdendir (D)
Bölünerek çoğalan canlılar farklı genetik özelliktedir. (Y)
Cevap : 2. Çıkış

1) Yavuz, çeşitli canlıları üreme şekilleri ile eşleştirmededir. Buna göre Yavuz’un yaptığı eşleştir­melerden hangisi ya da hangileri hatalıdır?

CevapC

2)Yukarıda üremeyle ilgili bazı yapı ve organlar verilmiştir. Bunlardan dişi ve erkeğe ait olanlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap: D

3) Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım geçirir?

CevapB

4) Aşağıdakilerden hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?
A) Güvercin B) Mercan C) Hidra D) Denizanası

CevapA

5) Bitki ve hayvanlarda üreme çeşitleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Vejetatif üreme sadece bitkilerde görülür.
B) Bitki ve hayvanlarda eşeyli üreme görülebilir.
C) Rejenerasyon sadece üreme şeklidir.
D) Hayvanlar eşeysiz üreyebilir.

Cevap: C

6) Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri araştıran bir öğrenci aşağıdaki sonuçların hangisi ya da hangilerine ulaşabilir?
I. Tüm canlılar suya gereksinim duyar.
II. Bitki gelişimi için besine ihtiyaç yoktur.
III. Sıcaklık canlı gelişimini etkilemez.
A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III

Cevap: A

7) Ülkü, evdeki begonya bitkisinin bakımını üstlendi. Buna göre Ülkü’nün aşağıda yaptığı davranışlardan hangisi bitkinin gelişim sürecine uygun değildir?
A) Bitkiyi düzenli olarak sulamak
B) Bitkinin toprağını havalandırmamak
C) Bitkiyi aydınlık bir ortama koymak
D) Bitkinin bulunduğu ortamı oda sıcaklığında tutmak

CevapB

8) Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşitlerinden biri değildir?
A) Bölünme B) Rejenerasyon C) Tohum oluşturma D) Vejetatif

CevapC

9)Yukarıdaki canlılardan hangisi veya hangilerinde doğurarak çoğalma görülür?

CevapB

10) Bir öğrenci yaptığı deneyde özdeş bitkilerden birini aydınlık, diğerini karanlık ortama bırakıyor.
Diğer tüm şartları eşit tuttuktan sonra bitkinin gelişimini 3 günde bir kontrol ediyor. Öğrencinin yaptığı bu deneye göre;
I. Öğrenci bitki gelişiminde sıcaklığın etkisini araştırmaktadır.
II. Karanlık ortamdaki bitkinin gelişiminin daha az olduğunu gözlemlemektedir.
III. Bitki gelişiminde suyun önemini araştırmaktadır, yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalmzl B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

CevapB

11) Hatice Hanım 28 haftalık gebedir. Bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmesi için Hatice Hanım aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapmamalıdır?
I. Vücudu zorlayacak hareketlerden kaçınmak
II. Sigara ve alkolden uzak durmak
III. Çok fazla besin tüketmek
IV. Yeterince dinlenmek
A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve IV

CevapA

12)I. Zigot gelişimi
II. Bebek oluşumu
III. Embriyo oluşumu
IV. Spermin yumurtayı döllemesi
Yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II, IV, III, I B) III, IV, II, I C) IV, III, I, II D) IV, I, III, II

CevapD

13) Elma ağacında erkek ve dişi organlarda üreme hücreleri oluşur. Polenin yumurtayla birleşmesi sonucu zigot meydana gelir. Zigot gelişerek tohumu oluşturur. Daha sonra tohumun etrafı meyve ile kaplanır. Toprağa düşen tohum çimlenerek yeni bitkiyi oluşturur.
Yukarıda elma bitkisinin yaşam döngüsü verilmiştir. Buna göre aşağıdaki olayların hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Döllenme B) Büyüme C) Tozlaşma D) Meyve oluşumu

CevapC

14) Yukarıdaki tabloda bazı bilgiler doğru ya da yanlış olarak eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri doğru yapılmıştır?

CevapD

15) Aşağıda dişi ve erkek bireylerde üremeyi sağlayan yapı ve organlar görevleriyle eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Sperm kanalı -* Spermin vücut dışına atıldığı bölüm
B) Yumurtalık Yumurtanın üretildiği kısım
C) Salgı bezi -> Spermin hareketini sağlayan sıvının üretildiği kısım
D) Yumurta kanalı -> Döllenmenin gerçekleştiği kısım

CevapA

16) Aşağıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri döllenmeden önce oluşur?
I. Fetüs II. Yumurta III. Zigot IV. Embriyo V. Sperm

A) I ve IV B) II ve V C) I, III ve IV D) I, II ve V

CevapB

I. Genetik çeşitlilik yoktur.
II. Eşeyli üremeye örnektir.
III. İkisi de tomurcuklanmaya örnektir,

17) ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

CevapA

7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın