8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme - derskitabicevaplarim.com

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Sayfa 170, 171 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1 Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkasını kurma nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

Meclisin faal olarak çalışması ve egemenliğin temsil edilmesi bakımından bir siyasi partinin kurulması ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak adına Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra tek partili sistem içinde Halk Fırkası, milletin mecliste temsil edilme alan ve imkanını oluşturan ilk parti olarak tarihe geçmiştir.

2. Atatürk, millet egemenliğinin Mecliste çok parti ile temsil edilmesini niçin istemiş olabilir? Anlatınız.

Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet sonrası gelişmeleri yakından izlemiştir. O bu dönemde kurulan siyasi partileri ve bu partilerin ülkeyi halktan aldığı güç ile yönetmeye çalıştıklarını görmüştür. Atatürk Osmanlı Devleti’ndeki partileşme tecrübelerine dayanarak Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan evvel ikinci dönem TBMM seçimleriyle birlikte ülkede partileşme süreci başlatmış ve ilk olarak 9 Eylül 1923 tarihinde Halk Fırkası kurulmuştur.

3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluş amaçları nelerdir? Belirtiniz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisidir. Parti tüzüğünde cumhuriyet ilkesinin, liberalizmin ve demokrasinin benimsendiği belirtilirken aynı zamanda dini inançlara da saygılı olunduğu açıklanmıştır .

4. Kendisine düzenlenen suikast girişiminden sonra Atatürk nasıl davranmıştır? Belirtiniz.

Mustafa Kemal bu süreçte bir de suikaste uğramıştır. Bu elim olaydan kurtulduktan sonra olayın faillerinin bulunması adına operasyonlar yapılmış ve olayın sorumluları arasında bulunan, bilen, bilip de haber vermeyen, haberi olup da umursamayan hemen herkes idamla yargılanıp cezasını çekmiştir. Bu olay tarihe bir kayıt olarak düşerken Mustafa Kemal devrimleri aynı hızda yapılmaya devam etmiştir.

5. Türkiye’nin jeopolitik önemi taşıdığı hangi özelliklerden kaynaklanmaktadır? Açıklayınız.

Türkiye’nin jeopolitik konumu çok önem taşımaktadır. Dünyanın gözbebeği gibi bir bölgede kurulan Türkiye Cumhuriyeti, jeopolitik konumu etkileyen etmenlerin birçoğunu taşımaktadır. Bugün dünya üzerinde herhangi bir yer seçip devlet kurmak istesek, burası yine Türkiye olurdu sanırım. Çünkü dünyada ülkemiz kadar zengin kaynaklara, tarihi yapılara vs. sahip bir ülke daha yoktur.

6. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditlere karşı bize düşen görevler nelerdir? Belirtiniz.

Türkiye jeopolitik önemi ve coğrafi konumu nedeniyle geçmişte olduğu gibi, günümüzde ve gelecekte de sürekli bir tehditle karşı karşıya kalacaktır.Türk milletinin birliğini, Türkiye’nin güçlü bir devlet oluşunu çekemeyenler, karanlık emelleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Sevr Antlaşması günlerine götürmeyi istemektedir. Devletimizi parçalamak isteyenler bu arzularından hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir. Bize düşen canla başla ülkemizi korumak onun gelişmesi ve güvenliği için elimizden geleni yapmaktır.

B. “Cumhuriyet – Ankara – muhalefet – jeopolitik – İzmir – Serbest Cumhuriyet – jeopolitik konum iktidar”

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1. Atatürk’ün silah arkadaşları tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye’nin ilk muhalefet partisidir.
2. Bir devletin dünya coğrafyasında bulunduğu konumundan dolayı kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajlara jeopolitik konum denir.
3. Atatürk’e suikast girişimi İzmir şehrinde gerçekleştirilmek istendi.
4. Atatürk’ün arkadaşı Ali Fethi Okyar’dan açmasını istediği partinin adı Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır.
5. Halk Fırkası, cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (Y) Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Fırkasıdır.
2. (Y) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında “Din elden gidiyor.” ibaresine yer verilmiştir.
3. (D) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı politikalar üretmesi amacıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
4. (D) İç ve dış tehditlere karşı ülkemizde millî birlik ve beraberliğimizi güçlü tutmamız gerekir.
5. (Y) Türkiye Çanakkale ve İstanbul boğazları ile Avrupa ve Afrika kıtaları arasında stratejik bir konuma sahiptir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.
1. Atatürk, kurulan yeni Türk Devleti’nde cumhuriyetin değerlerini hayata geçirmek için inkılaplar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu inkılaplardan değildir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Siyasi partilerin kurulması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

Cevap: D

2. Cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemlerde çok partili hayata geçiş çalışmaları ile aşağıdaki gelişmelerden hangisine ulaşılmak istenmiştir?
A) Halifenin etkisinin kırılmak istenmesi
B) Demokrasinin daha iyi işleyişinin sağlanması
C) Eğitimin modernleştirilmesi
D) Ekonomik gelişmelere destek verilmek istenmesi

Cevap: B

3. Cumhuriyet döneminde ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Bu gelişmenin arkasından 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna kadar Türkiye’de tek partili hayat devam etmiştir.
Bu durumun:
I. Hükümetin denetlenmesi
II. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi
III. Saltanatın devam etmesi
gelişmelerinden hangilerini doğrudan engellediği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

Cevap: C

Atatürk, kendisine karşı düzenlenmek istenen suikastın engellenmesinden sonra “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşayacaktır.” demiştir.
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini söylemek istemiştir?
A) Kendi ömrü ile Cumhuriyet’in ömrünün aynı olduğunu
B) Cumhuriyet’in ileride çok büyük sorunlar yaşayacağını
C) Cumhuriyet’i Türk gençliğinin koruyup kollayacağını
D) Cumhuriyet’in temellerinin sağlam ve yıkılmaz olduğunu

Cevap: D

5. Atatürk, cumhuriyet yönetiminde çok partili hayatın olması gerektiğini belirtmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayatın faydalarından biri değildir?
A) Yönetimde kargaşa yaşanır.
B) Farklı görüşler yönetimde yer alabilir.
C) Hükümet sürekli denetlenir.
D) Demokratik ortam oluşur.

Cevap: A

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumunun özelliklerden biri değildir?
A) Zengin doğal kaynaklara sahip bir coğrafyanın merkezinde yer alması
B) Asya ile Avrupa arasında bir enerji köprüsü oluşturması
C) Enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkelerin etrafımızda yer alması
D) Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olması

Cevap: C

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın