8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Sayfa 189, 190, 191 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atatürk döneminde dış politikada hangi başarılar kazanılmıştır? Belirtiniz.

Dolayısıyla Atatürk dönemi Türk Dış Politikası, Lozan’ın etkisi altında ve Lozan’ın tamiratına yönelik bir dış politikadır.1936’da İsviçre’nin Montrö şehrinde toplanan bir konferansta imzalanan Montrö Antlaşmasıyla  Türkiye, istediği sonucu elde edilmiştir. Hatay sorununda önemli bir yol katedildi.

2. Atatürk’ün belirlediği Türk dış politikasının temel ilke ve hedefleri nelerdir? Açıklayınız.

Atatürk Dönemi dış politikasının temel ilkeleri; bağımsızlık, milli menfaatleri esas alma, gerçekçilik, akılcılık, barışçılık, uluslararası ilişkilerde devletler arası eşitliği temel alma, kamuoyunun sesine önem verme, başka devletlerin içişlerine karışmama ve dünyadaki gelişmeleri yakından olarak sıralanabilir.

3. Misak-ı Millî sınırları içinde yer alan Musul’u kaybetmemizin sebepleri neler olabilir?

İngiltere Musul üzerindeki etkisinin azaldığını görmekteydi, bunun üzerine iç karışıklıklar çıkardı. Bu isyanın amacı bizi oyalamak ve Musul’u geri kazanmaktı. Nihayetinde başardılar. İsyanı bastırmak amacıyla kurulan İstiklal Mahkemeleri Şeyh Sait’in yakalanmasına aynı zamanda Musul hakkımızı kaybetmemize neden oldu.

4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemi ile ilgili neler söylenebilir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türk Boğazlarından (Çanakkale ve İstanbul) geçiş rejimini ve boğazlar bölgesinin güvenliği işlerini düzenleyen sözleşmedir. 1923’te Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesinin yerine geçmiştir.

5. Balkan Antantı’nın imzalanmasına sebep olan gelişmeler nelerdir? Belirtiniz.

Balkan Antantı Balkan Antanı; Yunanistan, Romanya, Türkiye ve Yugoslavya’nın Almanya ve İtalya destekli Bulgaristan tehdidine karşı sınırlarını korumak ve Balkanlardaki karışıklığa bir son vermek adına 9 Şubat 1934’te imzaladıkları dostluk ve işbirliği antlaşmasıdır.

6. Sâdâbat Paktı’nın imzalanmasının nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.

1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’ı işgali ile Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’in güvenliği tehlikeye düşmüştü. Bu durumda Türkiye tarihten gelen dostluk ilişkilerinin bulunduğu İran, Irak ve Afganistan’la İran’ın başkenti Tahran’da Sadabat Paktı’nı imzaladı

7. Hatay’ın ana vatana katılması sürecinde Atatürk nasıl bir politika izlemiştir? Açıklayınız..

Barışçıl, diplomatik bir politika izlemiştir. Fransa’nın Almanya ve İtalya gibi düşmanları çıkmıştı ve Hatay bölgesinde çok fazla Türk yaşıyordu. Hatay 1939 yılında Anavatan Topraklarına katıldı

B. Montrö Boğazlar Sözleşmesi – gerçekçilik – bilimsel düşünce – Ankara Antlaşması – iç politikadaki – dış politikada – Türkiye-Yunanistan – Türkiye-Bulgaristan – Musul – Batı Trakya”

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.

1 Atatürk’ün iç ve dış politikada uyguladığı temel ilke gerçekçiliktir.
2 Türkiye 1936 yılında yaklaşan savaş tehlikesine karşı Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasını sağlamıştır.
3 Nüfus Mübadelesi Antlaşması ile Türkiye-Yunanistan arasında imzalanmıştır.
4 Lozan Barış görüşmelerinde çözüme kavuşturulamayan en önemli sorunlardan biri Musul sorunudur.
5 Hatay sorununun Türkiye lehine çözülmesi Atatürk’ün dış politika son başarısıdır.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (D) Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya Atina’da bir araya gelerek aralarında Balkan Antantı’nı imzaladılar.
2. (D) Hatay sorunu, Atatürk’ün dış politika ilkeleri sonucunda Misak-ı Millî’ye uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur.
3. (Y) Nüfus Mübadelesi, Türkiye ile Bulgaristan arasında olmuştur.
4. (D) Hatay, 1921 Ankara Antlaşması ile Fransa’ya bırakılmıştır.
5. (Y) Sâdâbat Paktı Suriye, Türkiye, İran ve Irak arasında imzalanmıştır.
6. (D) Atatürk’ün hasta olmasına rağmen 1938 yılında Silifke, Tarsus, Mersin ve Adana gezilerine çıkması Hatay konusundaki kararlılığının bir göstergesidir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının genel esasları içerisinde değerlendirilemez?
A) Bütün ulusların bağımsızlıklarına saygı duyulmuştur.
B) “Yurtta barış, dünyada barış.” ilkesi uygulanmıştır.
C) Sorunların diplomatik yollarla çözümü amaçlanmıştır.
D) Yabancı sermaye, millî çıkarlar için kullanılmıştır.

Cevap: D

2. Aşağıdakilerden hangisi 5 Haziran 1926 yılında İngiltere ile imzalanan Ankara Antlaşmasının sonuçlarından biridir?
A) Musul’un Türkiye’ye verilmesi kabul edildi.
B) Türkiye ile Suriye sınırı belirlendi.
C) Türkiye’nin dış borçları silindi.
D) Türkiye’ye Musul’un petrol gelirlerinden 25 yıllığına %10 pay verildi.

Cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesinin şartlarından biri değildir?
A) Boğazların kontrolü tamamen Türkiye’de olacak.
B) Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçemeyecek.
C) Türkiye bir savaşa girerse Boğazları istediği gibi kullanabilecek.
D) Savaş gemilerinin geçişine sınırlama getirilecek.

Cevap: B

4. 9 Şubat 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile son bulmuştur?
A) İkinci Dünya Savaşının çıkmasıyla
B) Motrö Boğazlar Sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle
C) Milletler Cemiyetinin kurulmasıyla
D) Hatay’ın ana vatana katılmasıyla

Cevap: A

1934 yılında Türkiye’nin çağrısı üzerine Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’nın da katılımıyla bir saldırmazlık antlaşması imzalanmıştır.
Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Türkiye “Yurtta barış, cihanda barış.” politikasını uygulamıştır.
B) Balkan sınırları karşılıklı güvence altına alınmıştır.
C) Osmanlı Devleti’nden kalma sorunlar çözülmüştür.
D) Türkiye’nin batı sınırı güvence altına alınmıştır.

Cevap: C

6. • Türkiye, Boğazlardaki egemenliğine engel olan uluslararası komisyonu kaldırmak amacıyla sorunu Milletler Cemiyetine götürerek çözmeye çalışmıştır.
• Türkiye, Hatay’ın ana vatana katılması konusundaki kararı Hatay halkının onayına bırakmıştır.
I. Evrensel – Eşitlikçi
II. Anlaşmacı – Barışçı
III. Baskıcı – Yayılmacı
Bu gelişmeler, Türkiye’nin sorunları çözme konusunda hangi yolu izlediğini kanıtlar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

Cevap: B

7. Türkiye’nin yabancı devletlerle görüşmeyi kabul etmediği, kendi iç sorunu olarak gördüğü konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musul B) Hatay C) Dış borçlar D) Yabancı okullar

Cevap: D

Lozan Konferansı’nda çözümü sonraya bırakılan Musul sorununu Türkiye, aşağıdaki hangi devletle görüşerek çözmüştür?
A) Fransa B) İngiltere C) ABD C) İtalya

Cevap: B

9. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Atatürkçü düşünce doğrultusunda dış ülkelerle karşılıklı eşitlik prensi dayanmaktadır. Takip edilen millî dış politika ilkelerinden bazıları şunlardır:
• Millî sınırlarımız içinde kalmak.
• Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak.
• Uluslararası ilişkilerde, eşitliğe dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmak.
• Dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak.
Verilen ilkelere göre, Atatürk’ün dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yayılmacı amaçlar taşır.
B) Gerçekçi ve karşılıklı eşitlik ilkesine dayanır.
C) Sorunların çözümünde kuvveti esas alır.
D) Barışçı çözümlere kapalıdır.

Cevap: B

10. – Türkiye, Boğazlardaki egemenliğine olan uluslararası oluşturulan komisyonu kaldırmak amacıyla sorunu Milletler Cemiyetine götürerek çözmeye çalışmıştır.
– Türkiye, Hatay’ın anavatana katılması konusundaki kararı Hatay halkının onayına bırakmıştır.
Bu gelişmeler, Türkiye’nin sorunlarını çözme konusunda hangi yolu izlediğini gösterir?
A) Kuvvete başvurma B) Yayılmacı C) Barışçı D) Sorun çıkarma

Cevap: C

11. Türkiye, Lozan Barış Antlaşmasında Musul Sorunu’nu çözüme kavuşturamamıştır. Ancak kısa bir süre sonra konuyu Milletler Cemiyetine ve Uluslararası Adalet Divanına götürmüş, sonuçta Milletler Cemiyeti gözetiminde yapılan Ankara Antlaşmasıyla Musul, İngiliz mandası olan Irak’a verilmiştir.
Bu bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Türkiye, barışçı bir politika izlemiştir.
B) Musul Meselesi uluslararası platformda değerlendirilmiştir.
C) Ankara Antlaşması Türkiye ile Irak arasında yapılmıştır.
D) Ankara Antlaşması Milletler Cemiyetinin gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Cevap: C

12.1936 yılında, Suriye’nin bağımsızlık kazanması üzerine Hatay’ın bu ülkeye bırakabileceği ihtimalinin belirmesi Türkiye’nin konuyu Milletler Cemiyetine götürmesine neden olmuştur. Sonuçta Milletler Cemiyetinin gözetiminde yapılan halk oylaması ile 1938’de Bağımsız Hatay Devleti kurulmuştur. Yeni kurulan Hatay Devleti 1939’da mecliste aldığı bir kararla Türkiye’ye katılmıştır.
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Milletler Cemiyeti demokratik tercihe saygı göstermiştir.
B) Hatay halkı kendi iradesi sonucu Türkiye’ye katılma kararı almıştır.
C) Türkiye, Hatay konusunda Suriye’ye savaş açmıştır.
D) Türkiye bu sorunu çözmede barışçı bir politika takip etmiştir.

Cevap: C

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın