8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Sayfa 208, 209 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkış sebepleri nelerdir? Belirtiniz.

Birinci Dünya Savaşı’ndaki gibi, devletlerin büyüme ve kuvvetlenme hırsı, 2 – Devletlerin çeşitli milli emeller beslemeleri, 3 – Milliyetçilik, Nazizm, Komünizm gibi çeşitli ideoloji çatışmaları, 4 – Büyük devletler arasında baş gösteren silahlanma yarışı, 5 – Dünyanın içine sürüklendiği büyük ekonomik buhranlar, 6 – Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmaların yetersizliği ve çeşitli hataları, 7 – Avrupa’yı iki düşman gruba ayıran antlaşmalar sistemi, 8 – Almanya’da iktidara gelmiş olan Nazi rejiminin, “yeni bir dünya düzeni” koyma yolundaki arzusu. Savaşın yakın sebebi de, Almanya’nın 1 Eylül 1939 da Polonya’ya saldırmasıdır.

2. Bağlaşma ve Üçlü Pakt’ı oluşturan devletlerin adlarını belirtiniz.

Bağlaşma olarak bilinen müttefik devletler Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği olarak bilinmektedir. Bu güçler birbirlerinin topraklarını işgal ederek siyasi tahakküm kurmak ve üstünlük sağlamak istemeleri sebebi ile İkinci Dünya Savaşı’nın yaşanmasına neden olmuşlardır.

3. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya hangi ülkeleri işgal etmiştir? Belirtiniz.

1 Eylül 1939 Alman güçleri Polonya’yı işgal etti.
9 Nisan 1940 Almanya Norveç ve Danimarka’yı ele geçirdi.
10 Mayıs 1940 Alman güçleri batı Avrupa’yı işgal etti.
1941 Alman güçleri Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal etti.

4. Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı’na sokmak için düzenlenen konferanslar hangileridir? Belirtiniz.

KAZABLANKA KONFERANSI (14-24 Ocak 1943) WASHİNGTON KONFERANSI ( 12-16 Mayıs 1943 ) QUEBEC KONFERANSI (14-24 Ocak 1943) MOSKOVA KONFERANSI (19 Ekim – 1 Kasım 1943) TAHRAN KONFERANSI (28 Kasım -1 Aralık 1943) YALTA KONFERANSI ( 4- 11 Şubat 1945) SAN FRANSİSCO KONFERANSI ( 25 Nisan – 26 Haziran 1945)

5. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesi, savaştaki güç dengesini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesi savaştaki güç dengelerini değiştirmiştir. ABD, ikinci dünya savaşından sonra çok güçlenmiş ve nükleer silahlar kullanarak bütün dünyayı tehdit etmiştir. Amerika’nın savaşa girmesiyle dünya geneli bir karışıklık ortaya çıkmış, ölümler artmış ve sonrasında mülteci göçleri de yaşanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, savaştan güçlü çıkarak süper güç olma yolunda çok önemli bir yere sahip olmuştur

6. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak için yapılan çalışmalar nelerdir? Açıklayınız.

II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Barışı Koruma Ça­baları

1.Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.
2.NATO kuruldu.
3.Balkan Paktı kuruldu.
4.Bağdat Paktı kuruldu.

7. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hangi savunma birliği içerisinde yer almıştır? Belirtiniz.

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı dışında kalması Türkiye için iyi olmuştur ama Türkiye savaşın yıkıcı etki ve sonuçlarını yaşamıştır. En sonunda Türkiye San Francisco Konferansı’na katılarak Birleşmiş Milletler Cemiyeti’nin kurucu üyelerinden biri olmuştur. Bu da Türkiye’nin savunma birliği içinde kalmasına yaramıştır

B. “Tokyo – Hiroşima – Nagazaki – Birleşmiş Milletler – Türk Tarih Kurumu – Türk Dil Kurumu – Etnografya – Demokrat – Cumhuriyet – Resim ve Heykel”

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.

1. Atatürk mirasının büyük bir bölümünü Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’na bırakmıştır.
2. Atatürk’ün naaşı Anıtkabir yapılıncaya kadar Ankara’daki Etnografya Müzesi’nde bekletildi.
3. İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Tokyo Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine nükleer bomba atıldı.
4. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için Birleşmiş Milletler teşkilatı kuruldu.
5. Kurucuları arasında Adnan Menderes’in de bulunduğu Demokrat Parti 1946 yılında kuruldu.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (Y) Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde Çırağan Sarayı’nda vefat etti.
2. (D) Atatürk’ten sonra cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü seçildi.
3. (D) İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikaları etkili oldu.
4. (Y) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra şehirlerden köylere yoğun bir göç başladı.
5. (Y) Demokrat Parti’nin kurucuları arasında Kâzım Karabekir de yer almakta idi.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.

1. Atatürk, vasiyetnamesinde mirasının büyük bir bölümünü Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakmıştır.
Atatürk’ün mirasından bu kurumlara pay vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk dilinin ve Türk tarihinin gelişmesine önem vermesi
B) Bu kurumların yeterince destek görmemesi
C) Türk tarihi ve Türk dili konusunda daha önce hiç araştırma yapılmamış olması
D) Bu kurumlan, yeni kurulmuş olması

Cevap: A

2. Birinci Dünya Savaşı’nın üzerinden çok uzun bir süre geçmemesine rağmen, dünya devletleri İkinci Dünya Savaşı’nda tekrar karşı karşıya geldiler.
Bu durumun temel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sorunların yeterince çözülmemesi
B) Savaş sonunda yapılan barış antlaşmalarında çok ağır koşullar ileri sürülmesi
C) Sanayileşme sonrası ortaya çıkan yayılmacılık politikasının devam etmesi
D) Milletler Cemiyetinin barışı koruma adına yaptığı çalışmaların etkili olması

Cevap: D

3. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki yerini ve tutumunu belirlemek amacıyla zaman zaman görüşmeler yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşmelerden biri değildir?
A) Adana Konferansı
B) I. Kahire Konferansı
C) II. Kahire Konferansı
D) Paris Konferansı

Cevap: D

İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşın etkilerini azaltmak için hükümet bir takım önlemler almak zorunda kaldı. Alınan bu önlemler ülke ekonomisini derinden etkiledi.
Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerin sonuçlarından biri değildir?
A) Askere almalar nedeniyle askerî harcamalar arttı.
B) Çalışan kişi azaldığı için gelir düzeyi düştü.
C) Halkın alım gücünde büyük bir artış yaşandı.
D) Yurtta pahalılık arttı, kıtlık yaşandı.

Cevap: C

5. 1945 tarihinden sonra tarımın makineleşmesi, özellikle traktör sayısındaki artış, insan gücüne olan ihtiyacın azalmasına neden oldu. Böylece köyden kente yoğun bir göç başladı.
Bu göç dalgası şehir yaşamında aşağıda- kilerden hangisinde etkili olmamıştır?
A) Şehirlerde nüfusun artması
B) Tarımın güçlenmesi
C) Gecekondulaşma
D) Planlı şehirleşmenin bozulması

Cevap: B

6. Bütün dünyayı etkileyen Birinci ve İkinci Dünya savaşlarından sonra dünya barışını sürekli kılabilmek amacıyla Türkiye’nin de içinde bulunduğu 51 devlet ABD’nin San Francisco şehrinde toplanarak aşağıdaki kuruluşlardan hangisini oluşturdular?
A) Milletler Cemiyeti
B) Unesco
C) Birleşmiş Milletler
D) Unicef

Cevap: C

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın