9. Sınıf Meb Tarih 6. Ünite Türklerin İslamı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 205, 206, 207 6. Ünite Türklerin İslamı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları yazımızın devamında…

6. Ünite Türklerin İslamı Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Bâtınilik : Bâtınîlik ya da Bâtın’îyye; İslamda Kur’an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında, daha derinde gerçek anlamları bulunduğu inancı, ayetleri buna göre yorumlayan akıma Bâtınîlik, bu düşünceyi benimseyen kişiye de Bâtınî denir.
Kutadgu Bilig : Kutadgu Bilig, 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eserdir. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
Siyasetnâme : Siyasetname veya Siyeru’l-mülk, Nizamülmülk tarafından kaleme alınmış siyaset konulu eser. Eserde yoğun bir dinî bağlam içerisinde genelde devlet işleri, devlete ve hükmetmeye dair temel ilke ve düşüncelere yer verilir.
Melik : hakan, hükümdar, padişah.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyük Selçuklular, Bâtınilere karşı aldığı tedbirler nelerdir?

Cevap: Büyük Selçuklu Devleti, Hasan Sabbah üzerine birçok sefer yapmıştır. Askeri olarak müdahalelerde bulunan Selçuklu Devleti, Haşhaşi olarak tanımlanan bu grubun sonunu getirmek için çok uğraşmıştır. Batınilere ağır yenilgiler yaşatan Selçuklular, Alamut Kalesi’ni kuşatsa da alamamıştır. Hasan Sabbah ölene kadar terör hareketleri devam etmiştir. Batınilik hareketlerine son olarak en son müdahaleyi yapan İlhanlılar son vermiştir.

2. Büyük Selçuklular Anadolu’nun Türk yurdu olması için Bizans’la hangi savaşlar yapmıştır?

 • Dandanakan Savaşı
 • Pasinler Savaşı
 • Malazgirt Savaşı
 • Miryokefalon Savaşı

3. İlk Türk İslam edebî eserleri hangileridir?

 • Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacib
 • Divan-ı Lügatit Türk: Kaşgarlı Mahmut
 • Atabetül Hakayık: Edip Ahmet Yükneki
 • Divanı Hikmet: Ahmet Yesevi

4. Türk İslam dünyasının liderliği hangi olayla Büyük Selçuklulara geçmiştir?

Cevap: Abbasiler, Büveyhoğulları ile siyasi sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bunun üzerine Selçuklulardan yardım istemişlerdir. Selçuklular Bağdat Seferi yaparak, Büveyhoğulları sorununa son vermiştir. Bu olay sayesinde Selçuklular Türk – İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenerek lider ülke olma pozisyonuna girmişlerdir. Selçukluların, İslam dünyasında siyasi bir önder güç olması devletin daha da güçlenmesine, büyümesine neden olmuştur. Bütün dünyanın saygısını kazanmayı da başarmışlardır. Selçuklular, dönemin en önemli güçlerinden biri olmuştur.

5. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki önemli bilim insanları ve çalışma alanları hangileridir?

 • Ahmed bin Musa: Sistem mühendisliğini kurmuştur.
 • Ali bin İsa: Göz kusurları üzerinde çalışmalar yapmıştır.
 • Beyruni: Astronomi ve coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
 • İbni Cessar: Cüzam hastalığının tedavisini bulmuştur.
 • İbni Heysem: Optik ilminin kurucusu olarak bilinir.
 • İbni Karaka: Torna tezgahını bulan kişidir.
 • İbni Rüşd: Astronomi ve tıp alanında çalışmalar yapan kişidir.
 • İbni Sina: Tıp alimidir.
 • İbni Yunus: Sarkacı bulmuştur.

6. Türk İslam devletlerinin hukuk sistemi hangi esaslara göre oluşturulmuştur?

Cevap: Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi şeri ve örfi olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelirdi. Şeri davalara bakan kadılar, dinle ilgili bütün işlerde yetkiliydi. Karahanlı ve Gazneli hükümdarlar, devlet kurumlarının çalışmasını düzenleyen örfi mahkemelere başkanlık ederdi.

1. Cevap: D

2. Cevap: A

3. Cevap: D

4. Cevap: E

5. Cevap: E

6. Cevap: C

7. Cevap: E

8. Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

1. UNESCO’nun 38. Genel Kurulu’nda Türkiye’nin teklifiyle “2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu teklifin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından desteklenmesinin gerekçeleri neler olabilir?

Cevap: Çünkü Hoca Ahmet Yesevi Onların coğrafyasında da etkili olmuştur. Bunların Halkınında büyük kısmı hem müslüman hemde Türktür.

2. UNESCO’nun değer verdiği cinsiyet eşitliğinin size göre ifade ettiği anlamlar nelerdir?

Cevap: Cinsiyet eşitliği aslında cinsiyet ayrımcılığının kabul edilmesidir. Cinsiyetin bir eşitlik konusu yapılması ayrımcılığının bir sorun olduğunu kabul etmek demektir. Cinsiyet eşitliği sayesinde kadın erkek eşitliği kabul edilmiş ve adalet anlayışının farklılıklar üzerinden değil ortak yönler üzerinden ortaya konulması gerçeği ifade edilmiştir. İnsanların cinsiyetlerine göre ayrımcılığa maruz kalması doğru değildir. İnsanların hisleriyle yargılanması da doğru değildir. İnsanların suç teşkil eden fiillerinin neticesine göre hareket edilir.

3. Mutasavvıf ne demektir?

Cevap: Tasavvuf inançlarını benimseyip kendini Tanrı’ya ve Tanrısal hikmete vermiş, tasavvufla uğraşan, gizemciliği yaymaya çalışan kimse.

4. Metnin başlığı sizce ne olmalıdır?

Cevap: Hoca Ahmet Yesevi yılı olabilir.

5. Hoca Ahmet Yesevî’nin evrensel bir değer olmasının Türk İslam tarihi açısından önemi nedir?

Cevap: Hoca Ahmet Yesevi’nin evrensel bir değer olmasının Türk – İslam tarihi açısından önemi oldukça büyüktür. Çünkü kendisinden sonra tarikatın kurulması ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin günümüze kadar devam etmesi mümkün olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi İslam din büyüklerinden biri olarak en önemli mutasavvıflarından biridir. Anadolu coğrafyasında onun gibi birçok hoca yaşamıştır.

6. Hoca Ahmet Yesevî’nin, dönemin din ve kültür dili olan Arapça ve Farsça yerine, anadili Türkçeyi kullanmasının nedenleri neler olabilir?

Cevap: Hoca Ahmet Yesevi Türk asıllı bir alimdir. Eserlerini Arapça ve Farsça yerine Türkçe yazmıştır. Türkleri muhatap kabul ederek ve literatürde Türkçe’nin etkisini arttırmak için çalışmalarını anadilinde meydana getirmiştir. Yaşadığı yüzyıllarda Türkler üzerinde zulümler olduğu için dil ve din olarak insanların hayata bağlanmasını sağlamıştır.

7. Divan-ı Hikmet dervişler vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaştırılmıştır. Sizce dervişlerin nasıl bir yaşam tarzı vardır?

Cevap: Son derece sade bir yaşam tarzı vardır. Ve İnsanlara Örnek olan bir tarafları vardır.

8. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’na gönderilmek üzere önümüzdeki yıllarda hangi değerli insanın, hangi yılda anılmasını belirttiğiniz bir başvuru mektubunu gerekçelerinizle birlikte yazınız.

CevapFeza Gürsey 2020 yılında anılmasını isterdim. Türk kuramsal fizikçidir. Matematiksel fizik ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarıyla 1968′de TUBİTAK Bilim Ödülü, 1977′de Oppenheimer Ödülü, 1979′da Einstein Madalyası ve ilerleyen yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller ve onursal doktoralar kazanmıştır.

9. SINIF MEB YAYINLARI TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın