9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları Sayfa 208-215

9. Sınıf Meb Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite Biyografi / Otobiyografi Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite Biyografi / Otobiyografi Sayfa 208, 210, 211, 215 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Biyografi / Otobiyografi Sayfa 208, 210, 211, 215 Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 208 Cevapları (Okuma Çalışmaları)

OKUMA ÇALIŞMALARI
Hazırlık
1. Ünlü kişilerin yaşam öykülerini okumak kişiye neler kazandırır? Değerlendiriniz.

Ünlü kişiler toplum tarafından rahat ve özenilen bir hayatları var olarak algılanır. Bu kişilerin hayatlarını okuduğumuzda onları yakından tanıma fırsatı elde ederiz. Okudukları okullar başlarına gelen zorluklar ve yaşadıkları bazı problemleri öğrendiğimizde onların da tıpkı bizim gibi olduğunu her insanın benzer yollardan geçtiklerini öğreniriz.

Ayrıca onların hayatlarında başlarına gelen problemlerle nasıl başa çıktıklarını, yılmadıklarını görmek bizlere iyi birer örnek olmaktadır. Bu kişiler bizim için idol/örnek insanlar olup hayatımızı şekillendirebilir.

2. Biyografik eserler hangi bilim dalıyla ilişkilendirilebilir? Tartışınız.

Biyografi bir kişinin hayatının anlatıldığı eserlere denir. Biyografinin amacı yoruma girmeden birinin hayatını açık seçik şekilde anlatmaktır. Bu açıdan bakıldığında en çok tarih bilimine yakın olduğunu görürüz. Alanında ün yapmış herhangi birinin biyografisi yazılabilir bu da biyografinin edebiyatın tekelinde olmadığını gösterir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 210 Cevabı (BİYOGRAFİ)

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinde geçen “Kelimeler onun eline geçti mi munisleşiyor, sevimli bir hal alıyor.” cümlesinde altı çizili kelimenin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Metinde ardı ardına gelen kelimelerden munisleşmenin sevimli bir hal alma anlamına geldiğini açıkça görebiliyoruz. Munis kelimesinin sözlükteki anlamı da “cana yakın, sevimli, uysal, yumuşak” şeklinde geçer. Bu bağlamda metindeki munisleşme kelimesinin açıklaması gibi söylenen, virgülden sonraki “sevimli bir hal alma” anlamının doğru ve geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

2. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Cahit Sıtkı Tarancı hakkında verilen bilgi ana düşünceyi oluşturur. Bunun yanında Cahit Sıtkı’nın çocukluğu, edebi görüşü, dil hakkındaki düşünceleri ve de eserleri yardımcı düşünceleri oluşturur.

3. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 Cahit Sıtkı ile ilgili olan metninde:

 • Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Yazar hakkında AÇIKLAYICI bilgi verilmiştir.
 • Öyküleyici Anlatım kullanılmıştır: Yazarın hayatı öyküleştirme yoluyla anlatılmıştır.
 • Örneklendirme vardır.

4. Metinde yazara / metne özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Yazar sade bir dil kullanmıştır. Cahit Sıtkı’yı tanıtırken kendine ait bir üslup kullanmış kısa tanıtıcı cümleler kullanmıştır.

5. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin, yazıldığı dönemin gerçekliğiyle ilişkisini değerlendiriniz.

Yazıldığı dönem düşünüldüğünde bilgi ve belgelerden faydalandığı ve gerçeği olduğu gibi anlattığı için kurgusal olmaktan çok öğretici bir metindir.

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • gerekçe: Yazar hakkında tanıtıcı bilgi verme.
 • kanıt: Bilgi ve belgelerden faydalınılmıştır.
 • tutarlılık: Bilgiler tutarlıdır. Herhangi bir çelişki söz konusu değildir.
 • geçerlilik: Bilgiler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
 • doğruluk: Bilgiler doğrudur.

7. Biyografi türünde yazılmış diğer önemli eserleri ve bu eserlerin yazarlarını belirtiniz

Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Atatürk

Abdülhak Şinasi Hisar-Ahmet Haşim ve şiiri

Süleyman Nazif-Mehmet Akif

Muallim Naci-Osmanlı Şairleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 211 Cevabı (BİYOGRAFİ)

Hazırlık
1. İnsanın kendi yaşam öyküsünü anlatması ile başka birinin yaşam öyküsünü anlatması arasında ne gibi farklar olabilir? Tartışınız.

İnsan kendi yaşam öyküsünü anlatırsa buna otobiyografi denir. Kişi kendi hayatını 1. tekil şahıs dilinden anlatır ve tüm ayrıntıları, duygu durumunu biliyordur.
Başka birinin yaşam öyküsünü anlatmak biyografik hikaye/roman olarak adlandırılır. Kişi burada 3. tekil şahıs anlatımını kullanır. Gözlem ve topladığı bilgilerden yararlanır. Kişinin duygularını bilmesi mümkün değildir sadece tahmin edebilir ve empati yoluyla bu duyguları bize aktarabilir.

2. Yazarın kendi yaşam öyküsünü yazarken anılarından da yararlanması esere ne gibi özellikler katar? Değerlendiriniz.

Okurun dikkatini çekmek ve akılda kalıcılığı sağlamak gibi özellikler katabilir.

3. Yukarıdaki Ben Orhan Veli adlı şiir hangi düzyazı türü ile ilişkilendirilebilir? Tartışınız.

Otobiyografi ile ilişkilendirilebilir. Çünkü şair kendi yaşam öyküsünü şiir şeklinde yazmıştır

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 215 Cevabı (Otobiyografi)

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Cenevre adlı metnin otobiyografi olmasını sağlayan özellikler nelerdir? Açıklayınız.

Yazarın kendi hakkında bilgi verdiği bölümler olmasından dolayı. Yazının başında babasından,, geçmişinden hayatının bir kesitinden okura bilgi sunmaktadır. Bu da yazıyı otobiyografi özelliği taşıya bir yazı haline getirmektedir.

2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

Yazar hakim bakış açısını kullanmıştır. Her şeyi bilir ruhsal çözümlemeleri de okura sunar.

3. Cenevre adlı metin ile metnin konusu ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

Metin yazarın çocukluğu ve Cenevre hatıralarından oluşmaktadır. Hedef kitle ise edebiyat severler ve araştırmacılar olabilir.

4. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cenevre adlı metninde:

 • Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Yazar hakkında AÇIKLAYICI bilgi verilmiştir.
 • Öyküleyici Anlatım kullanılmıştır: Yazarın hayatı öyküleştirme yoluyla anlatılmıştır.
 • Örneklendirme vardır.
 • Betimleyici Anlatım vardır: Mekan ve kişi tasvirleri önemli ter tutmaktadır.

5. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, beğeninizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

Metni beğendim. Çünkü beni hiç sıkmadan samimi bir dille okumamı sağlayacak bir yapıya sahip.

6. Metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz.

Yazar kendi yaşamını hikayeleştirerek okura sunma yoluna gitmiştir. Bunu yaparken hatıralarından, ailesinden gezip gördüğü yerlerden bazen de diyaloglardan faydalanmıştır.

7. Cenevre adlı metni Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden karşılaştırınız.

 •  İki eser de bilgi verme amacıyla yazılmıştır.
 • İki eserde de dil sadedir.
 • İki eserde de hem açıklayıcı hem de betimleyici anlatım hakimdir.
 • İki metin de içerik olarak birini tanıtma hedefi taşır.

9. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın