9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Cevapları Sayfa 219-222

9. Sınıf Meb Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite Tiyatro Sayfa 219, 220, 221, 222 Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Sayfa 219, 220, 221, 222 Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 219-220 Cevabı

1-5. soruları Falih Rıfkı Atay adlı aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metinden hareketle biyografi türünün hangi özelikleri belirlenebilir?

 • Biyografilerde anlatılan kişinin özellikle hayatı, eserleri, kişiliği, görüşleri konu edilir.
 • Biyografide kişinin nerede doğduğu, çocukluğunun nasıl bir ortamda geçtiği, öğrenim hayatı, yaptığı işler, çalıştığı yerler, kişiliği, huy ve karakteri, davranış özellikleri, başarılı olduğu alanlar, eserleri, ürünleri anlatılır.
 • Belgelere ve örneklere dayandırılarak hazırlanan biyografiler sanat ve meslek alanındaki tarihçiler için önemli kaynaklardır.
 • Biyografiler belgesel nitelikte olup gelecek kuşaklara önemli bilgilerin, tecrübelerin, örneklerin, görüşlerin aktarıldığı kaynaklardır.

2. Metinden hareketle Falih Rıfkı Atay ile ilgili neler söylenebilir?

 • Yazı hayatına okulda başlayan Fatih Rıfkı, küçük küçük manzumeler ve nesir parçaları kaleme almıştır.
 • Ziya Paşa, Namık Kemâl ve Hâmid’in şiirlerini okumuş, bunları, manalarını bilmeden ezberlemiştir.
 • Falih Rıfkı, 20 Eylül 1918’de Kâzım Şinasî Dersan, Necmettin Sadak ve Ali Naci Karacan ile, Akşam gazetesini çıkarmıştır. Babasından kalan evini satarak bu gazeteye ortak olmuştur.

3. Metnin dil ve anlatım özellikleri hakkında neler söylenebilir?

Metin sade bir dille yazılmıştır. Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Biyografi türünde verilmiş bir eserdir.

4. Metindeki bağlaçları bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • İlk ve (bağlaç) orta tahsilini burada tamamlar.
 • Bu okul, -Falih Rıfkı’nın daha sonraları yazdığı hatıra ve (bağlaç) sohbetlerinden anlaşıldığına
 • Yazı hayatına da (bağlaç) bu okulda başlayan Fatih Rıfkı, küçük küçük manzumeler ve nesir parçaları kaleme alır.

5. Metindeki edatları bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Mercan İdadisi’nde Orhan Seyfî ile (edat) tanışır
 • O, Kurtuluş Savaşı sıralarında, Yunan ordusunun geri çekilirken yapmış olduğu zulmü incelemek için (edat) kurulan Tetkik-i Mezalim Heyeti üyeleri arasındadır.

6. Orhan Seyfi, İstanbul Çengelköyü’nde doğdu. Babası Miralay Mehmed Emin Bey, annesi Nimet Hanım’dır. İlköğrenimini, sırasiyle Çengelköy ve Havuzbaşı mekteblerinde, 1902 yılında tamamlar. Ortaöğrenimine Beylerbeği Rüştiyesi’nde başlar. Buradan 1905’te mezun olduktan sonra Mercan İdadisi’ne devam eder. 1909’da bu okulu bitirerek, yükseköğrenimi için Tıbbiye Mektebi’ne girer. Ancak, ameliyathanede, bir hastanın anestezisi yapılırken gördüğü sahneler “fena halde sinirine” dokunduğundan, okulu terk eder. Hukuk’ta okumaya karar verir ve bu okulu 1914 yılında bitirir. Büyük Türk Klâsikleri

Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İçten ve samimi bir dil kullanılmıştır.
B) Sanatçının kendi yaşadığı olaylar anlatılmıştır.
C) Bir şairin hayatından bir bölüm anlatılmıştır.
D) Anlatım öznel bir nitelik taşımaktadır.
E) Anlatıcı birinci kişidir.

7. I. Bize yalnız bir saatini ayırabilirmiş.
II. Yalnız insanlar genelde paylaşımcı olmuyor.
III. Sırrımı yalnız güvendiğim kişilere söyleyebilirim.
IV. Size gelirim yalnız bana yardım edeceksin.
V. Yalnız Savaşçı filmini daha önce izlememiştim.

Bu cümlelerde geçen “ yalnız” kelimeleri tür yönünden ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışarıda
kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Çoğu( ) koyaklarda, akarsu kıyılarında kurulmuş kentlerdi bunlar( ) Sarp kayalıkların tepesine kondurulmuş olanları da vardı( ) denizden esen yelin sokaklarına tuz yığdıkları da( ) Bilge Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri
sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (,) (.) (…) B) (,) (.) (,) (.) C) (;) (,) (;) (…) D) (,) (.) (,) (…) E) (,) (.) (,) (!)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 237 Cevapları

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu metinden hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

a. Parçada yazar çocukluğunda yaşadığı evi anlattığı için metin bir OTOBİYOGRAFİDEN alınmıştır.
b. Parçada anlatıcı 
1. TEKİL kişidir.
c. Parçada sanatçı 
ÖZ yaşamını anlatmaktadır.
ç. Parçada SADE bir dil ve 
AÇIKLAYICI-ÖYKÜLEYİCİ anlatım biçimi kullanılmıştır.

10. I. Bir ay sonra ödemek üzere bir miktar para istedi. (Amaç)
II. Ancak bir kişi alınacak, dedi. (Sınırlama)
III. Ona göre hiçbir sorun yoktu aslında. (Görelik)
IV. Çiçek demetini annesi için almıştı. (Özgülük)
V. El için yok yere ateşe yanma. (Uğruna)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde edatın cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi, türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Evrak-ı Perişan
B) Kudemadan Birkaç Şair
C) Suyu Arayan Adam
D) Osmanlı Şairleri
E) İlk Büyük Muharrirlerden Şinas

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 222 Cevapları

Cevap 5. Çıkış

9. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın