Yıldırım Bayezid Hayatı – derskitabicevaplarim.com

Yıldırım Bayezid Hayatı

Osmanlı devletinin padişahlarından Yıldırım Bayezid’in hayatı, Yıldırım Bayezid dönemi, Yıldırım Bayezid nasıl öldü, Yıldırım Bayezidin yaptığı savaşlar, Yıldırım Bayezid‘in babası ve fethettiği yerler gibi bilgilere aşağıdaki yazımızda ulaşabilirsiniz.

Yıldırım Bayezid Hayatı

Babası: Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han

Annesi: Gülçiçek Hatun

Doğum Tarihi: 1360

Tahta Çıkışı: 1389

Saltanatı: 1389 – 1403 (13 Sene)

Vefatı: 8 Mart 1403

Osmanlı Padişahları arasında hakkında en çok konuşulan Padişahın Yıldırım Bâyezid olduğu doğrudur. Bunun iki sebebi vardır: Birincisi; Kısa zamanda Anadolu birliğini kurup devleti genişletmesine rağmen, 1402’de Ankara’da Timur’a yenilerek tekrar başa dönülmesine sebep olmasıdır. İkincisi de, hem Emir Sultân Buharî’ye kayınpeder olması ve hem de içki içtiğine dair iddiaların bulunmasıdır. Önce Yıldırım Bâyezid’i tanıyalım.

1387 tarihinde katıldığı Karaman Seferinde gösterdiği kahramanlıklardan beri Yıldırım lakabıyla anılan I. Bâyezid, Sultân Murad’ın büyük oğlu ve veliahdıdır. Bursa’da babasının tahta çıktığı sene yani 761/1360 yılında Gülçiçek Hâtun’dan dünyaya gelmiş ve 791/1389 yılının Ramazan ayının beşinde de babasının şahâdeti üzerine tahta çıkmıştır. Padişah olmadan evvel sırasıyla Kütahya, Hamid İli ve ilk Amasya Sancak Beyliği gibi tecrübeleri bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Kosova’da haçlı ordularıyla meşgul olmasını fırsat bilen Karamanoğulları, Osmanlı Devleti’ne ait sancak ve kazalara hücum başlattı. Bunu gören Yıldırım, 1390 yılının ilk günlerinde Anadolu birliğini tehlikeye sokmamak için hemen bu bölgeye intikal etti. Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan Beylikleri Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını bildirince, hemen 1390-91 kışında Ankara’ya gelerek orada kışlasını kurdu. Sonradan yanına Bizans İmparatoru II. Manuel’i de alarak Karaman bölgesine geçti ve onları ikaz etti. Zaten Karamanoğlu Damad Alâ’addin Bey de firar etmişti. Ege Adalarını vurarak Venedik Cumhuriyet’ine gözdağı vermeyi de ihmal etmeyen Yıldırım’ın bütün hayali İstanbul’u fethetmek idi. Bu sebeple 1391’de 7 ay sürecek olan İstanbul kuşatmasına başladı. Bizans’ın sulh ile itaat edeceğini umuyordu; ama olmadı. dersimiz.com

Rumeli’nde gayr-i müslimlerle uğraşan Osmanlının aleyhine, durumu fırsat bilen Karamanoğlu-Candaroğlu ve Sivas’daki Kadı Burhâneddin’in ittifak yaptığı duyuldu. 1392’de Candaroğlu halledildi; İsfendiyaroğulları da Osmanlı’ya itaat etti. Kadı Burhâneddin ile olan savaş daha dehşetli idi. Yıldırım’ın oğlu Şehzâde Ertuğrul’un kumandasındaki Osmanlı ordusu, Çorum yakınlarında yenik düştü. Bu arada Yıldırım’ın kendisi Rumeli seferine devam ediyor ve 1392’de filozoflar diyarı olarak bilinen Atina Osmanlıya teslim oluyordu.

Bütün bu gelişmelerden rahatsız olan Macar Kralı Sigismund, üçüncü bir haçlı seferi hazırlığında idi. Gerçekten her çeşit düşman milletin yer aldığı 70.000 kişilik orduyla Tuna’yı geçerek Niğbolu’yu kuşattı ve düşman kuvvetler 130.000’e ulaştı. Ancak 25 Eylül 1396 tarihinde Avrupalıların asırlarca unutamayacakları Niğbolu Zaferi kazanıldı ve Yıldırım, artık Halife I. Mütevekkil tarafından Sultân-ı İklim-i Rum ve Sultân diye anılmaya başlandı. Üçüncü haçlı seferini fırsat bilerek yine Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğulları ise, nihâî dersi hak etmişlerdi ve gerçekten 1397’de Konya’ya giren Yıldırım eniştesi olan Karamanoğlu Beyini idam ettirdi ve Konya’yı Osmanlı Devleti’nin Karaman Eyâleti olarak ilan etti. Artık Anadolu birliği sağlanmış ve bütün Anadolu neredeyse Osmanlı Devleti’nin olmuştu. Rumeli’de Balkanlar Osmanlının hâkimiyetine girmişti.

İşte böyle bir dönemde Doğudan büyük bir tehlike geliyordu. Doğu Türkistan Hakanı Aksak Timur veya Timurlenk, fırtına gibi eserek Doğu Anadolu’yu tehdit ediyor ve memleketleri ellerinden alınan ve Osmanlıdan memnun olmayan Anadolu beyleri Timur’u tahrik ettikleri gibi, Timur’un düşmanları olan bazı beyler de Yıldırım’a sığınmış bulunuyorlardı. Timur nazik sayılabilecek bir üslupla Yıldırım’dan bu beyleri salı-vermesini ve kendisine tabi olmasını, şartlarının kabulü halinde, gayr-i müslimlerle olan cihadını takdir ettiği Osmanlı ordusuna yardım edeceğini ifade eden bir mektup gönderdi (Mektup, ‘Rum Meliki Yıldırm Bayezid’ diye başlamaktadır). Buna karşı Yıldırım’ın cevabı çok sert ve hatta hakaretâmiz oldu (Mektup, ‘Ey Timur denen parçalayıcı köpek ve Tekfurlardan daha kâfir olan adam’ diye başlamaktadır).

Neticede kaderin cilvesiyle Yıldırım’ın strateji açısından üstün görüldüğü uğursuz Ankara Meydan Muharebesi meydana geldi ve 28 Temmuz 1402 tarihinde Osmanlı ordusu yenik düştü ve Padişah esir alındı. Bu hadiseyle Osmanlı Devleti, cihan devleti olmaktan çıkmış ve yeniden başa dönmüştü. Zira bu savaşı takip eden yıllarda, 8 yıl kadar Anadolu’da kalan Timur buralarda terör estirdi ve eski beylere beyliklerini tamamen iade etti. 3 Mart 1403’de, bazı tarihçilerin ileri sürdüğü gibi intihar ederek değil, sıkıntıdan doğan bir kaç çeşit hastalığa dayanamayan Yıldırım vefat etti ve Osmanlı Devleti için Fetret Devri denen ara dönem başladı.

Yıldırım Bâyezıd devrinin ileri gelen devlet adamları arasında, iyi bir devlet adamı olmakla beraber takvâ cihetinden zayıf olduğu ittifakla açıklanan Çandarlı Ali Paşa, Timurtaş Paşa, Süleyman Paşa, İshak Bey ve Mihal oğlu Muhammed Bey zikredilebilir. Onun devrindeki âlimlerden ise, Şemseddin Fenari, oğlu Muhammed Şah Fenari, Hâfızuddin Muhammed Kürdî, Şeyh Kutbuddin İznikî ve Şihâbüddin Sivasî unutulmamalıdır. Devrinin Horasan erenlerinin başında, Emir Sultân denen Bâyezid’in damadı Şemseddin Muhammed Huseynî, Hacı Bayram ve Şeyh Abdurrahman-ı Erzincanî gelmektedir. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi de onun zamanındaki en büyük şairlerdendir.

ZEVCELERİ: 1- Germiyanoğlu Devlet Şah Hâtun; İsa, Mustafa ve Musa’nın annesi. 2- Devlet Hâtun; Yine Germiyanoğlu olduğu söylenen ve Sultân Mehmed Çelebi’nin annesi ve ilk Vâlide Sultân. 3- Hafsa Hâtun; Aydınoğlu İsa Bey’in kızı. 4- Sultân Hâtun; Dulkadiroğlu Süleyman Şah kızı. 5- Marya (Olivera Despina) Hâtûn; Sirbistan Kralı Lazar’ın kızı.

ÇOCUKLARI: 1- Ertuğrul Çelebi. 2- İsa Çelebi. 3- Mustafa Çelebi (Tartışmalıdır). 4- Büyük Musa Çelebi. 5- İbrahim Çelebi. 6- Kâsım Çelebi. 7- Yusuf Çelebi. 8- Hasan Çelebi. 9- Erhondu Hâtun. 10- Fatma Hâtun. 11- Paşa Melek Hâtûn. 12- Oruz Hâtûn. 13- Hundî Hâtûn. 14- Şehzâde Mehmed .

Döneminin Önemli Olayları :

1389 – Sultan I. Murad’ın şehit edilmesi.

– Yıldırım Bayezid’in tahta çıkışı.

– Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Mehmed’in doğumu.

– Yıldırım Bayezid’in, Devlet tarihinde en önemli bir yetkiyi üstlenmesi.

– Bizans İmparatorlarını tayin ve azletmesi.

1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe

– Beyikleri’nin Osmanlı Devleti’ne katılması. Karaman seferi.

– Konya’nın kuşatılması.

– Yıldırım Beyazid’in Sırp Prensesi Olivera ile evlenmesi.

– Gelibolu tersanesinin inşası.

– Alaşehir’in alınması.

– İstanbul’un Türkler tarafından ilk kuşatılması.

1391 – İkinci Mora seferi.

– Macaristan’da ilk Osmanlı zaferi.

1392 – Kastamonu Beyliği’nin işgal edilmesi.

– Çandaroğlu İsfendiyar’ın Osmanlı hakimiyetine girmesi.

– İşkodra ve Amasya’nın işgali.

1393 – Devlette hukukî gelişme.

– Mahkeme Rüsumu’nun konulması.

1394 – Selanik ve Yenişehir bölgesinin fethi.

– Arnavutluk istilası.

1395 – İstanbul’un ikinci kuşatması.

– Beyazid’in Abbasi Halifesinden “Sultan” ünvanını istemesi.

– Niğbolu zaferi.

1396 – Yıldırım Beyazid’e “Sultan-ı Rum” ünvanının verilmesi.

– Arnavutluk fethi.

– Akçay Zaferi.

– Karaman ülkesinin Osmanlı hâkimiyetini kabulü.

1397 – Anadolu Hisarı’nın Yıldırım Beyazid tarafından inşası.

– İstanbul’un üçüncü defa kuşatılması.

– Yıldırım’ın Yunan seferi.

– Kadı Burhaneddin’in ölümü.

– Karadeniz Beylikleri’nin zaptı.

1398 – Dulkadir Beyliği’nin hakimiyet altına alınması.

1399 – Yıldırım Bayezid-Timur anlaşmazlığının başlaması.

1400 – İstanbul’da bir Türk mahallesi, şeriye mahkemesi ve bir cami yapılması.

– İstanbul’un dördüncü defa kuşatılması.

1401 – Erzincan Beyliği’nin işgali.

1402 – Ankara Savaşı.

– Yıldırım Beyazid ile Timur ordusunun karşı karşıya gelmeleri, beklenilmeyen bir bozgunla savaşın kaderinin değişmesi.

– Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid’in esareti.

– Fetret Devri.

– Osmanlı Devleti’nde kardeşler, Şehzadeler arası mücadelenin başlaması ve çeşitli olaylarla devletin on yıl sürecek iktidar mücadelesi içinde ve çatışma ortamında zaman kaybetmesi.

– Üç şehzade idaresinde üç ayrı Osmanlı hükümeti.

– Bursa, İznik ve İzmit şehirlerinin yağmalanması.

– Osmanlı ülkesinde anarşinin başlaması.

1403 – Yıldırım Beyazid’ın vefatı.

– Sultan I. Mehmed’in tahta çıkışı.

YILDIRIM BAYEZİD HAYATI PDF WORD İNDİR

OSMANLI PADİŞAHLARI TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın