7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Değerlendirme Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum 154, 155 Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

(Y) 1. Fenikeliler tarafından icat edilen çivi yazısı tarihte bilinen ilk yazı örneğidir.
(D) 2. Newton’dan 500 yıl önce “her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç olduğunu” söyleyen bilim insanımız Hazini’dir.
(D) 3. Günümüzde kullanılan makinelerin temeli buhar gücünün makinelerde kullanılmasına dayanmaktadır.
(Y) 4. Orta Çağ’da bilimsel çalışmalar Avrupa’daki din adamları tarafından desteklenmiştir.
(D) 5. Günümüzde bilgiyi depolama araçları gittikçe küçülmekte ve kâğıda olan ihtiyaç azalmaktadır.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(Sümer, papirüs, Endülüs, matbaa, mum tablet, parşömen, pusula, Iyonya)

1. Anadolu’da kurulan Bergama Krallığı parşömen kâğıdını icat etmiştir.
2. Papirüs kullanılması ve taşınması zor olan kil tabletlerin yerini almıştır.
3. Orta Çağ’da skolastik düşüncenin etkisindeki Avrupa, İspanya’da kurulan Endülüs Medeniyeti’nin bilimsel çalışmalarından faydalanarak ilerlemiştir.
4. Deniz ticareti ile yeni bilgilere ulaşan İyonya özgür düşüncenin de katkısıyla bilimsel gelişmeler yaşanmıştır.
5. İnsanların bilgiye kolayca ulaşmasında matbaa icadının büyük katkısı olmuştur.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?
A) Parşömenin icat edilmesi C) Kil tablet kullanılması B) Papirüsün icat edilmesi D) Tekerleğin icadı

2. Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbn Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
B) İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
C) İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
D) Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.

3. -Matbaanın icadı -Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi
-Buhar makinesinin icadı -Kütle çekim kanunun keşfedilmesi Yukarıda XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bazıları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir?
A) Üretim teknolojisi gelişmiş ve seri üretime geçilmiştir.
B) İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C) Dünyada savaşlar azalmıştır.
D) Uzaya giden araçların yakıt tasarrufu yapması sağlanmıştır.

4. Orta Çağ’da yaşayan bir bilim insanı olsaydınız bilimsel çalışmalar yapmak için aşağıdaki merkezlerden hangisini tercih etmezdiniz?
A) Semerkant B) Roma C) Endülüs D) Buhara

5. I- Fenike Alfabesi II- Çivi Yazısı III- Hiyeroglif Yazı IV- Latin Alfabesi
Yukarıdaki gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız.
A) I-III-IV-II B) II-I-III-IV C) II-III-I-IV D) I-II-III-IV

Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız.
İslamiyet ile bilimsel çalışmalar “Altın Çağ”ını yaşamaya başlamıştır. İslam coğrafyasında bilimin gelişmesinde İslam dininin ilim öğrenmeye ve özgür düşünceye verdiği destek önemli rol oynamıştır. İslam Devletlerinde bilim insanları devlet başkanları tarafından desteklenmiştir. Saraylarında bilimsel çalışmalar yapan bilim adamlarının fazlalığı ve saray kütüphanelerinin zenginliği yöneticiler için bir gurur kaynağı olmuştur. Bilimsel gelişmelere bir diğer katkı da İslam ülkelerinin çeşitli bölgelerine yayılan çok sayıdaki eğitim kurumudur.
Metne göre İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeleri etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız.

Cevap:  slam dininin ilim öğrenmeye ve özgür düşünceye verdiği destek. İslam Devletlerinde devlet adamlarının verdiği destek sayesinde saraylarda yapılan bilimsel çalışmalar İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeleri olumlu yönde etkilemiştir.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın