7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sayfa 158, 159, 160, 161, 162, 163 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 158 Cevabı

Sizce geçmişten günümüze toprak niçin bu kadar çok önemlidir?

Toprak bütün canlılar olduğu gibi insan hayatında da çok önemli bir yere sahiptir. Toprağı önemsemek için toprakla uğraşan bir çiftçi olmak gerekmiyor. Şehirde yaşayan hiç toprak görmeyen bir kişi olsak bile hayatın en önemli unsuru topraktır. Market aldığımız gıdaların, toprak olmasa hiçbirinin alamaz beslenemezdik. Toprağın hayatımızda oynadığı en önemli rol, bize yaşamamız için gıda sağlamasıdır. Toprak bir ekosistemin parçası olarak, üzerinde yaşayan canlıları besler ve korur. Gözümüze toprak bütün dünyayı kaplayan çok büyük ve geniş görünse de, aslında toprak, gezegenimizi kaplayan, ince bir tabakadır. Bu tabakaya iyi bakmalı ve onu iyi korumalıyız.

Toprağın bize sağladığı faydaları örneklerde olduğu gibi yazınız.

 • Ham maddedir.
 • Tarım faaliyetinin kaynağıdır.
 • Besin ihtiyacı karşılanır.
 • Cesetler oraya gömülür.
 • Üzerinde oturabileceğimiz yumuşak bir yer.
 • Yağmur sularını emer.
 • İçerisinde solucan gibi sürüngenler yaşayabilir.
 • Bazı hayvanlar (ör. Su kaplumbağası), yumurtalarını toprağa gömerler

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 159 Cevabı

Mete Han’ın kendine ait eşyaları vermeyi kabul etmesine rağmen vatan toprağını kesinlikle vermek istememesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.

Çünkü kişisel eşyaların bir önemi yoktur asıl önemli olan vatandır gerisi teferruattır. Kişisel mal mülk gelir geçer ama vatan toprağı bir kez elden gitti mi bir daha geri gelmez. Bu yüzden vatan toprağından bir karış dahi olsa verilemez.

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 160 Cevabı

Sizce Friglerin tarımla ilgili bu kadar ağır cezalar koymalarının sebebi ne olabilir? Tartışınız.

O zamanlarda saban ve öküz acayip değerliydi ve onlara verilen zarar insanların kolunun kesilmesi veya idam edilmesi ile sonuçlanıyordu. Tarıma verilen değerden dolayı da diyebiliriz.

Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejimini insan hakları açısından değerlendiriniz. Feodalite toprak sisteminin insan haklarının hangi ilkelerine aykırı olduğunu söyleyiniz.

İnsanların eşit olmaması eşitlik ilkesine aykırıdır.Adalet sistemi bozuktur, özgürlük hakları yoktur, fikir ve düşünce hürriyeti yoktur.

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 161 Cevabı

Tımar sisteminin faydaları nelerdir? Örnekte olduğu gibi sıralayınız.
1. Askerin ihtiyacını karşılamaktır.

2. Feodalizm bir diğer adıyla derebeylik, Orta Çağ’da ortaya çıkan bir sistemdir.

3.Toprak egemenliğine dayalıdır.
4. gittikçe güçlenen derebeyler, bunu yönetim şekli haline getirmiştir

Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni hangi alanlarda olumsuz etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.

Siyasi:

 • Eyaletlerde devlet otoritesi zayıflamıştır.
 • Ülkede güvenliği koruma zayıflamıştır.
 • Celali isyanlar artmıştır.

 Ekonomik:

 • Tarım üretimi azalmış, halktan yeterince vergi alınamamıştır.
 • Üretim denetlenememiş, çiftçiler korunamamıştır

Askeri:

 • Tımarlı sipahilerin sayısı azalmıştır.
 • Sekben denilen askerler alınmaya başlanmıştır. barış zamanında maaş alamadıkları için halktan araç almışlardır.

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 162 Cevabı

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda adı geçen çiftlikleri açmasının sebeplerini tartışınız

Türkiye İktisat Kongresi açılış konuşmasında siyasi hürriyetin ancak ekonomide güçlü olmakla sağlanabileceğini vurgulamıştır. Mustafa Kemal Atatürk saban–kılıç karşılaştırması yaparak ülke için hayati önem taşıyan sembolün saban olduğunu belirtmiştir. Bu bilgilerden hareketle Atatürk’ün ülke tarımı ve ekonomisinin gelişiminde örnek olması adına bu çiftlikleri açtığını söyleyebiliriz.

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 163 Cevabı

Günümüzde tarımı destekleyen çok sayıda kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların amaçlarını araştırarak örnekte olduğu gibi verilen boşluklara yazınız.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: Bitki ve hayvan ürünlerini arttırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmeye çalışır.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: Üreticilerin ürünlerini değerlendirmek ve fiyat düşüşlerine karşı üreticilerin zarar görmesini önlemek amacıyla destekleme yapar.
GAP İdaresi Başkanlığı: Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP Bölgesi’ndeki gelir düzeyini yükseltmek ve böylece bu bölge ve diğer bölgeler arasındaki gelir farklılığını azaltmak amacıyla oluşturulmuştur. Bir diğer amacı kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmaktır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı:

 • Ülkemizde yetişen bitkisel ürünlerin geliştirilmesine yardım etmek
 • Ülkemizde üretilen hayvansal ürünlerin gelişimine yardım etmek
 • Tarım politikalarını belirleyip plan ve program hazırlamak
 • Tarım sektörünü geliştirmek ve daha iyi pazar olanakları sunulmasına yardım etmek
 • Ülkede ki toprak ve su kaynaklarını muhafaza etmek ve bu kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak
 • Çiftçiyi bilinçlendirmek ve çiftçiye üretim konusunda destek vermek
 • Gıda konusunda güvenliği sağlamak ve bunun için gerekli tedbirler alıp çalışmalar yapmak
 • Bitkisel ürünleri korumak, bunun için gerekli bütün tedbirleri almak, kontrol ve tedbirleri zamanında gerçekleştirmek

Devlet Su İşleri:

 • Baraj yapımı,
 • Taşkın koruma,
 • Sulama,
 • Bataklık alanların ıslahı,
 • Hidroelektrik enerji üretimi,
 • Akarsularda islahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek,
 • Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak veya yaptırmak,
 • Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını sağlamak,

Toprak Mahsulleri Ofisi:

 • Gerek görülen durumlarda faaliyet konularına giren ürünleri ve bu ürünlerin mamullerini dış piyasalardan satın almak,
 • Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak,
 • Buğdayı Bakanlar Kurulu tarafından verilen görev çerçevesinde, önceden belirlenmiş olan kalite gruplarına göre ilan edilecek fiyatlarla satın almak,
 • Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve kalibrasyon işlerini yapmak,
 • Umumi Mağazacılık faaliyetlerinde bulunmak,
 • Mevcut ve bundan sonra devreye girecek silo veya diğer depolama tesislerini işletmek,
 • Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüd, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak,

Ziraat Bankası:

1- Satılması mümkün olan gayrimenkul rehini ve kuvvetli kefalet karşılığında çiftçiye kredi kullandırmak,

2- Faiz karşılığında tevdiat kabul etmek,

3- Ziraat’e ilişkin sarraflık ve aracılık işleri yapmak olarak belirlenmiştir.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın