8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 154-155 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Sayfa 154, 155 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

4. ÜNİTE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atatürkçülüğün tanımını yapınız.

Atatürkçülüğün amacı Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa,huzur ve refaha sahip olması ,devletin ,millet egemenliği esasına dayandırılması ,aklın vebilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılmasıdır.

2. Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Açıklayınız.

Atatürk ilkelerinin amacı; Türk milletinin, aklın ve bilimin öncülüğünde en medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığının devam etmesini sağlamaktır. Bu ilkeler Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmayı amaçlamıştır.

3. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar nelerdir? Belirtiniz.

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar

Milli Tarih Bilinci ve Milli Dil. …
Bağımsızlık ve Özgürlük. …
Vatan ve Millet Sevgisi. …
Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üzerine Çıkarma Hedefi. …
Egemenliğin Millete Ait Olması …
Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü …
Milli Kültürün Geliştirilmesi.

4. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Cumhuriyet yönetiminin kurulmasıyla herkes dokunulmaz, devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuşmuştur. Seçme ve seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler, devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri, başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alınmıştır.

6. Devletçilik ilkesinin çıkış sebeplerini ve bu ilkenin önemini belirtiniz.

Devletçilik İlkesinin Uygulanma Nedenleri
1. Halkın elinde yeterli sermaye olmaması nedeniyle özel işletmeciliğin ülke ihtiyaçlarını karşılayamaması
2. Girişimci sınıfın yetersizliği ve teknik eleman sıkıntısı
3. Türk insaninin daha çok tarıma ve devlet memurluğuna eğilim göstermesi.

7. Laiklik ne demektir? Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Ülkede hukuk birliği gerçekleştirilmiş, tüm yurttaşlar yasalar önünde eşit duruma gelmiştir. Laiklik ilkesi, yurdun her yanında bireylere birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşanacak bir ortam hazırlamıştır. Laiklik ilkesinin uygulanması ile din işleri devlet işlerinden ayrılmış ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.

8. Atatürk ilkelerine niçin sahip çıkmamız gerektiğini belirtiniz.

Cevap: Büyük emeklerle kurulan ülkemizin geleceği ve gelişmesi için Atatürk’ün başlattığı inkılaplara ve onun koyduğu ilkelere sahip çıkılması ve bunların daha da geliştirilmesi gerekir. Atatürk’ün koyduğu ve anayasamızda da yer alan temel ilkeler, yapılan inkılapların dayanak noktasını oluşturur, ilkelerin hepsinde birbiriyle bağlantılı olup bir bütünün parçaları gibidir. Bu yüzden sahip çıkmak gerekmektedir.

9. Atatürk’ün kişişel özelliklerinden akla ve bilime niçin önem verdiğini açıklayınız.

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bilime verdiği önem ile dönemin en dikkat çeken liderlerinden biridir. Bilim, Atatürk’ün düşünce sisteminde önemli bir yer tutar. İnkılâplarını dayandırdığı temel de bilimsel gerekçelerle açıklanmıştır. Toplumsal yaşamın bilim ve akıl ile güvenli hale getirilebileceği temelinde yükselen değerler zinciri geliştirmiştir. Atatürk, bilime verdiği önemi ve bilimsel bakış açısını “şahsına münhasır bir modelle” oluşturmuştur. İlkelerinden inkılâplarına, koyduğu kanunlardan açılmasını sağladığı kurumlara kadar liderlik ettiği her uygulamada kendine has niteliklerden izler vardır. “Çağdaşlaşma”, “bilim” ve “teknoloji” kavramlarını özümsemiştir.

“geri – ileri – ilericilik – laiklik – ekonomik – sosyal – başarılar – mükâfat – uzak – kaldırmak – yavaşlatmak – yakın – kültür – ahlak – kurumların – okulların”

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimeleri uygun alanlara yazınız.

1. İnkılapçılık, zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadankaldırmak ve yerine çağdaş kurumların getirilmesi demektir.
2. Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasına laiklik denir.
3. Siyasi, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanla söner.
4. Toplumsal bir varlık olan insanın yaşarken kazandığı bilgi, sanat, inanç, hukuk, gelenek ve alışkanlıklarının tümüne kültür denir.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (D) Türk milletinin tarihî gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından doğmuş olan Atatürkçülük, ilerleme ve yenileşmeyi hedefleyen bir sistem olarak bilinir.
2. (Y) Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşaması için Kurtuluş Savaşı’nda ve sonrasında gösterdiği dinamizme sosyal güç denir.
3. (D) Cumhuriyet, egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil, bütün yurttaşların yönetime eşit biçimde katıldıkları bir yönetim şekli olarak tanımlanır.
4. (Y) Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ulaşmak istediği amaçlardan biri de din birliğini gerçekleştirmektir.
5. (D) Tüm çağdaş yönetim biçimlerinde olduğu gibi Atatürk’ün halkçılık anlayışına uygun olarak Türk milletine demokratik hakların tamamı verilmiştir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. • Devletin belli bir grup tarafından yönetilmesini engellemek
• Toplumun tüm kesimlerinin yönetime katılmasını sağlamak
• Toplumda bireysel ayrıcalıkların yaşanmasını engellemek
Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Laiklik D) Devletçilik

CevapB

2. Türkiye Cumhuriyeti’nde sınıflaşmanın ortadan kaldırılması ve toplumun birbiriyle kaynaşması Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
A) Halkçılık B) Laiklik C) Devletçilik D) İnkılapçılık

CevapA

3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
B) Aklı ve bilimi esas alır.
C) Toplum yaşamına uygulanamaz.
D) Birbirinden ayrılmaz bir bütünlük taşır.

CevapC

4. I. Sürekli olarak çağdaşlaşmayı öngörmesi
II. Eski kurumlan yenilemesi
III. Gelişme ve ilerlemeye açık olması
Yukarıda verilenler Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır?
A) Milliyetçilik B) Devletçilik C) Halkçılık D) İnkılapçılık

CevapD

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:
• Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi.
• Ekonomik ve sosyal ilişkilerden kaynaklanan sınıf farklılığının ortadan kaldırılması.
• Millî birlik ve beraberliğin sağlanması.
Bu çalışmalar aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili değildir?
A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Devletçilik

CevapD

6. Atatürk cumhuriyetin ilanından sonra modern bir toplum oluşturmak için birçok inkılap yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplar arasında yer almaz?
A) Şapka inkılabı
B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
C) Takvim, saat ve ölçülerde değişim
D) Halifeliğin kaldırılması

Cevap: D

7. Saltanat yönetiminden millf egemenliğe geçiş ile Atatürk ilkelerinden hangisi uygulanmıştır?
A) Milliyetçilik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik

CevapC

8. Laikliğin Türk toplumuna sağladığı en önemli fayda aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millî bütünlüğün sağlanması
B) Millî güvenliğin sağlanması
C) Çok partili hayata geçişin sağlanması
D) Akılcı ve bilimsel gelişmenin sağlanması

CevapD

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın