8. Sınıf Kök-e Matematik Sayfa 142-145 Cevapları

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik 3. Ünite Değerlendirme Sayfa 142, 143, 144, 145 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
a) İki madenî para havaya atıldığında olası tüm çıktıların sayısı 4 ‘tür.
b) Bir zar atıldığında herhangi bir yüzünün üste gelme olasılığı 1/6 ‘dır.
c) Olasılık değerleri, 0 ile 1 arasındadır.
ç) Olasılık değeri 1 olan olaya kesin denir.
d) İnsanların susuz yaşaması imkansız bir olaydır.

2. Bir torbaya yukarıdaki kartlar konuyor.
Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Torbada kaç tane kart vardır? // 12
b) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde meyve adı yazması ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız. // 1
c) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde sebze adı yazması ile ilgili olayı ve bu olayın çıktılarını yazınız. // 5/12
ç) Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde meyve adı yazma olasılığı kaçtır // 7/12

3. Bir müzik korosunda 58 kişiden 13’ü erkektir.
Bu korodan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığını karşılaştırnız. Hangi olasılık daha büyüktür?

58-13 = 45 kız
48/58 > 13/58

4. Yandaki çark, 8 eşit parçaya bölünmüştür.
Bu çark döndürüldüğünde; 
a) Kırmızı bölmede durma olasılığı kaçtır? // 3/8
b) Siyah bölmede durma olasılığı kaçtır? // 5/8

5. Aşağıda verilen ifadelerle olayları eşleştiriniz.

I. Yağmur yağarken dışarıda dolaşan bir insanın ıslanması // Kesin olay
II. Bir zar atıldığında üste gelen yüzünde 7 nokta olması // İmkansız olay
III. İçinde sakız bulunan bir torbadan çikolata çekilmesi // İmkansız olay
IV. 100°de kaynayan suyun buharlaşması // Kesin olay

6. İki zar aynı anda atılıyor. Zarlardan birinin üste gelen yüzündeki nokta sayısının, diğerininkinden
2 fazla olması olasılığı aşağıdalerden hangisidir?

A) 2/9 B) 1/10 C) 3/5 D) 5/12

7. 1’den 20’ye kadar olan sayılardan rastgele seçilen bir sayının 3’e tam bölünme olasılığı kaçtır?

A) 1/2 B) 7/10 C) 3/10 D) 9/20

8- BURSA kelimesinin harflerinin her hbiri eş özellikteki kartlara yazılarak kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartta U harfinin yazılı olma olasığı kaçtır?

A) 2/5 B) 1/5 C) 1/4 D) 1/2

9. Aşağıdaki gerçek sayılardan kaç tanesi bir olasılık değeri belirtebilir?
– 0,5 – %40 – 3/5 – 5  -1/5 – pi – 0,005
A) 6 B) 5 C) 4 D) 2

10. Bir torbada eş özellikte 8 tane kırmızı, 6 tane siyah top vardır. Torbadan rastgele bir top çekildiğinde topun siyah olma olasılığı kaçtır?

A) 11/14 B) 4/7 C) 3/7 D) 1/7
6/14 = 3/7

11. Bir madenî para arka arkaya iki kez havaya atılıyor. Bir kez yazı gelme olasılığı kaçtır?

A) 1/4 B) 1 C) 3/4 D) 1/2

12. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Cebirsel İfadeTerimlerKatsayılarDeğişken
2x – 82x, -82, -8x
6x2 – 7x – 46x2, 7x, 46, -7, -4x2, x
2 – 5a – 12a32, -5a, -12a32, -5, -12-5a, -12a3
4b – b3 + b54b, -b3, b54, -1, 1b, b2, b5

13. 6×3 – 7×2 + 4x – 1
Bu cebirsel ifade için aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) 4 terim vardır.
B) Katsayıların toplamı 2’dir.
C) x2li terimin katsayısı 7’dir.
D) Sabit terim –1’dir.

14. 48d2b3 ifadesi aşağıdaki çarpımlardan hangisidir?
A) (12d) ∙ (4b2)
B) (16db2) ∙ (3db)
C) 48(d2b2)
D) (2d2b3) ∙ (24d2b3)

15. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
a) 2x(x – 12) = 2x2 – 24x
b) –3a(5 – a2) = -15a + 3a3
c) 4m2(m + m2) = 4m3 +4m4
ç) t(t2 – 2t + 3) = t3 – 2t2 +3t

16. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.
(D) 8x2 = 4x ∙ 2x
(D) –25xy2 = 5x(–5 ∙ y) ∙ y
(Y) 14xy = (2x) ∙ (7)
(D) 18xy = 9x ∙ 2y
(Y) –4x2y3 = (4x2) ∙ (4y) ∙ y
(D) –2x2y2 = (–2x) ∙ x ∙ y ∙ y

17. (4x – 6) ∙ (3x + 2) çarpımının bir terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) –12 B) –18x2 C) 4x2 D) –18x

12x2 – 10x -12

18. Yukarıda modellenen cebirsel ifadelerle çarpma işlemini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

(2x+1) (3x + 4) = 6×2 + 11x + 4

19. 2(2x – 1) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x – 2 B) –12x – 6x C) 4x – 1 D) 4x + 2

20. 4x2 – 12x + 9 ifadesinin çarpanlarından biri  aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2x – 3) B) (4x + 3) C) (4x – 3) D) (2x + 3)

21. k2 + A + 16m2 ifadesi tam kare bir ifade ise A yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
A) 4km B) 8km C) –4km D) –16km

(k + 4m2) = k2 + 8km + 16m2

22. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a) 9a2 – 30ab + 25b2 = (3a – 5b)2
b) k2 – 4mk + 4m2 = (k – 2m)2

23. 9a2 – 4b2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) (3a + 2b) ∙ 2b
B) (3a – 2b) ∙ (3a + 2b)
C) (9a – 4b) ∙ (9a + 4b)
D) (9a – 2b) ∙ 2b

24. (a – b)2 + 4ab ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) a2 – b2 – 2ab B) (a – b)2 C) (a + b)2 D) a2 + b2

25. 4x2 + 4 · axy + 9y2 ifadesi bir tam kare ifade ise a’nın değeri kaçtır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

(2x + 3y)2 = 4x2 + 12xy + 9y2

26. Aşağıda, cebirsel ifadelerin çarpımı ile ilgili modeller verilmiştir. Modellere ait cebirsel ifadeleri boş bırakılan yerlere yazınız.

a) (x – 6) . 3 = 3x – 18
b) (x – 2) . (-2) = -2x + 4
c) (x + 7) . 4 = x
2 + 7x

27. Aşağıdaki ifadelerin özdeşlerini yazınız.
(a – 2b)2 = a2 – 4ab + 4b2 
(4 + 5y)2 = 16 + 40y + 25y2
(x – y)2 = x2 – 2xy + y2
(2x + 3y)2 = 4x2 + 12xy + 9y2 

28. 872 – 852 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 89 B) 174 C) 219 D) 344

(87 – 85) . (87 + 85) = 2 . 172 = 344

29. 6×3 – 18×2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6x2(x – 3) B) 3x2(2 + 6x) C) 2x2(3x + 9) D) 6x2(x – 2)

30. 8xy3 – 18x3y ifadesinin çarpanlarına ayrılmış  biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2xy(2y – 3x)(2y + 3x)
B) xy(4x – 3y)(4x + 3y)
C) xy(2x – 3y)(2y + 3x)
D) 2xy(4x – 3y)(4x + 3y)

31. Bir zar atılarak üste gelen sayı gözlemleniyor.
Buna göre aşağıdaki ifalerden hangisi yanlıştır?
A) Olası tüm çıktıların sayısı 6’dır.
B) Her bir yüzün üste gelme şansı eşittir.
C) Üste gelen yüzdeki noktaların sayısının çift ya da tek olma şansları eşittir.
D) Üste gelen noktaların sayısının 7’den küçük olma olasılığı 0’dır.

8. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın