9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı İslamiyet Yayılıyor Cevapları

​​​​​​​9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Sayfa 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 147 İslamiyet Yayılıyor Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

İslamiyet Yayılıyor

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?

İslamiyetten önceki Dönem, Cahiliye Dönemi olarak isimlendirilir. İslam dini, bu dönemdeki bütün çirkin uygulamaları yasaklamıştır. İslam dini; Cahiliye Dönemi’nde gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık-büyücülük, kız çocuklarını diri diri toprağa gömme, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

Medine Sözleşmesi’nin imzalanmasının sebepleri nelerdir?

 • Adaletin sağlanması ön görülmüştür.
 • Suçun şahsi olduğu kabul edilmiştir.
 • Dini özgürlüklerin yaşanması ön görülmüştür.
 • İç karışıklıkların Müslümanları zor durumda bırakmasıdır.
 • Paganların ve Müşriklerin bitmek bilmeyen zulümlerinin devam etmesidir.
 • Şehrin dışından gelen saldıralar karşı hep birlikte mücadele edilmesinin gerekliliğidir.
 • Ümmetin birliği, beraberliği, barış ve huzuru, adalet ve selameti de düşünülmüştür.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

Bedir Savaşı sonrasında esirlerin müslümanlara okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasının sebebi ne olabilir?

Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirler, Müslümanlara okuma – yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu da Peygamber (a.s.)’ın eğitime verdiği önemi göstermektedir. Eğitim, medeniyetin oluşmasında temel taşı oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitimle bir erdem kazanma yoluna girilerek İslam’ın ilerlemesi ve yükselmesi amaçlanmıştır. Toplumun bilgi seviyesinin artması ve Kuranı Kerim’in daha iyi hazmedilmesi amaçlanmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

Müslümanların Uhud Savaşı’nda galip gelememesinin nedenleri nelerdir?

 • Okçuların, bulundukları yeri ter etmesi
 • Efendimiz’in emrine itaatsizlik
 • Müslümanların ganimet kaygısı

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları nerelere ulaşmıştır?

Peygamber Efendimiz 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir. Medine Döneminde ilk olarak İslam devleti kurulmuş ve savaş izni verildikten sonra İslam devleti sınırları hızla genişlemiş ve bu sınırlar Medine Dönemi’nde ise batıda Trablusgarp, doğuda Horasan ve kuzeyde Kafkasya’ya kadar genişletilmiş; böylece Arap Yarımadası dışına taşan İslamiyet, Asya ve Afrika’daki çeşitli milletlerce benimsenmiştir. Kurulacak olan yeni İslam devletlerinin siyasi ve hukuki temelleri de Peygamber efendimizin bu döneminde atılmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Emanetlerin ehline verilmemesinin ortaya çıkarabileceği sorunlar neler olabilir?

Emanetlerin ehline vermek bir şey emanet edileceği zaman o emaneti almaya layık, verilen emanetin hakkını verecek ve hıyanetlik etmeyecek kimselere verilmesi gerektiği anlatılmak istenmiştir. Eğer emanetler ehline verilmezse emanetler hak ettiği değeri görmez ve emanetler zarar görebilir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

Hz. Peygamber’in veda hutbesinde değindiği konularla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan maddeleri karşılaştırınız. Sonuçlarını tablo olarak sınıf panosuna asınız.

 VEDA HUTBESİ İLE İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNİ KARŞILAŞTIRMASI

VEDA HUTBESİ

 • Bütün müslümanlar kardeştir.
 • Hiçkimsenin bir başka kişiye zarar verme hakkı yoktur.
 • Herkesin can, mal ve namusu korunmalıdır.
 • Bütün borçlar iade edilmelidir.
 • Kan davasını ve adaleti şahsen yerine getirmek yasaktır.
 • Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşlarıdır bu sebeple onlara iyi muamele edilmesi emredilmiştir.
 • Kadınlarında erkekler gibi mal ve mülke şahsi tasarruf hakları olduğu öngörülmüştür.
 • İnsanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit oldukları belirtilmiştir.
 • Aile ve toplum hayatına zarar veren davranışlar yasaklanmıştır.
 • Kuran-ı Kerim’in insanlara emanet olarak bırakıldığı ve ona sımsıkı sarılınması gerektiği belirtilmiştir.
 • Bir yıl on iki ay olarak tespit edilmiştir.
 • Mekke ve çevresinin kutsal yerler olduğu saptanmıştır.
 • Emanetlerin sahiplerine iadesi vurgulanmıştır.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Madde 1
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2
1. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.
2. Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.

Madde 3
Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

Madde 4
Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Madde 5
Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

Madde 6
Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

Madde 7
Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Madde 8
Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10
Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

Dört Halife Dönemi’nin “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmesinin gerekçeleri neler olabilir?

Dört Halife Dönemi Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali Dönemlerini kapsamaktadır. Dört Halife Döneminde halifeler seçimle başa gelmiştir. Cumhuriyet yönetiminde de halk yönetimde söz sahibi olduğundan bu döneme Cumhuriyet dönemi denmiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri nelerdir?

İslam’ın barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olması, Efendimizin ve diğer Müslümanların İslam’ı yaymada büyük fedakarlıklar göstermeleri, İslam’a var olan cihat anlayışı, İslam’ın insan haklarına önem vermesi, eşitlik, adalet ve hürriyet dini olması kısa sürede geniş coğrafyalara yayılmasını sağlamıştır.

Dört Halife Dönemi’nde siyasi alanlarda hangi gelişmeler yaşanmıştır?

Peygamber Efendimizin vefatından sonra Dört Halife Dönemi başlamıştır. Sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halifelik makamına getirilmiştir. Bu dönemlerde birçok gelişmeler yaşanmıştır.

Hz. Ebubekir Döneminde yalancı Peygamberler ortaya çıkmış, Kuran kitap haline getirilmiş ve Yemame’de hafız şehit edilmiştir.

Hz. Ömer Döneminde Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan fethedilmiş, mali problemleri çözümlemek için ilk divan örgütü kurulmuş, stratejik önemi olan yerlere daimi ordugahlar (cündler) kurulmuştur.

Hz. Osman Döneminde İran’ın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiş ve Şam’da ilk kez donanma kurulmuştur. Yine Kuran Hz. Osman Döneminde çoğaltılarak farklı beldelere gönderilmiştir.

Hz.Ali Döneminde Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı yapılmıştır. Hakem Olayı’ndan sonra Müslümanlar, siyasal gruplara ayrılmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

Hz Ali’nin, İslam Devleti’nin merkezini Medine’den Kûfe’ye taşımasının nedenleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz ve ilk üç halife döneminde İslam Devletinin merkezi Medine’ydi. Ancak Hz. Ali, İslam Devleti’nin merkezini Kûfe’ye taşımıştır. Bunun nedeni, Kûfe’nin bölgenin idarî, ticarî ve kültürel bakımdan gelişmesinde rol oynayacak olmasıdır. Ayrıca Kufe’de, Hz. Ali taraftarlarının yoğun olması ve daha güvenli olması da bu nedenlerdendir.

9. SINIF MEB YAYINLARI TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın