9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 145 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 145 Cevapları

Hz. Muhammed’in önemli kararlar alırken yanındakilerin görüşüne de başvurması

Hz. Muhammed’in önemli kararlar alırken yanındakilerin görüşüne de başvurması onun hangi özelliklere sahip olduğunu göstermektedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Onun başka düşüncelere de saygılı olduğunu onun ne kadar olgun ve kibirden yoksun olduğunu göstermektedir.

Bedir’de İstişare; Resul-i Ekrem, ashabını topladı kervanın takip edilmesinin mi yoksa müşrik ordusuna karşı çıkmanın mı daha uygun olacağı hususunda onlarla istişarede bulundu bir kısmı kervanın takip edilmesinin uygun olacağını ifade etti Resul-i Ekrem bundan hoşlanmadı o sırada Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer söz alıp, müşriklerin üzerine yürümenin onlarla harbe gitmenin daha muvafık olacağı hususun da konuşunca, Peygamberimiz bundan memnun oldu daha sonra Ensarlardan “Ya Resulallah! Rabbin sana neyi emrettiyse onu yap! Vallahi biz İsrail oğullarının Hz. Musa’ ya dediği gibi’ Git, Rabbine karşı düşmanlara karşı çık! Biz buradan kımıldayamayız’ tarzında bir söz söyleyecek değiliz. Biz sana tabiyiz dediler.

Resul-i Ekrem (s.a.v) istişareye büyük ehemmiyet verirdi. “İş hususunda onlarla müşavere et.”  ayeti de bunu emretmektedir. Bir başka ayet-i kerimede de “Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır ayeti  istişarenin önemini ve ilim sahiplerinin takınmaları gereken halden söz etmiştir. Kur’ an-ı  Kerim’ in 42. Suresi de ismi Şura suresi olan ve adından da belli olduğu gibi istişarenin ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir. Şura suresinin bir ayeti kerimesin de “… Onların (mü’minler) işleri aralarında danışma iledir…” ayetiyle yine istişarenin değeri görülmektedir. İstişare konusunda Kur’an-ı Kerim de indekse baktığımızda “danışma” kısmında Şura suresinin tamamı dikkate alınmıştır. 

Gerek Kur’an ayetleri gerekse Hz. Peygamber’in uygulamalarında, İnsanların her türlü işlerinde mutlaka başkalarının görüş ve tecrübelerinden yararlanması sonucu çıkmaktadır. Bu hem Allah’ın bir emri, tavsiyesi hem Hz. Peygamber’in bir sünneti hem de Müslümanların menfaati gereğidir. Bunun bilincinde olan Müslüman olmayan toplulukları bile danışmanlık müessesesinde istifade yoluna gitmişler ve danışmanlık şirketleri kurma teşebbüslerine girişmişlerdir. Günümüzde bu şirketlerin ticarî, askerî ve siyasî alanda sayı ve etkinlikleri giderek artmaktadır. 

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın