9. Sınıf Biyoloji Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 175-182

9. Sınıf Tutku Biyoloji Sayfa 175-182 Cevapları

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Biyoloji Sayfa 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 3. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

3. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıda yer alan ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 1.  Türden âleme gidildikçe ortak özellikler artar. (Y) Türden âleme gidildikçe ortak özellikler artar ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü türden âleme gidildikçe ortak özellikler azalır.
 2.  Türler ikili adlandırma ile isimlendirilir. (D) Türler ikili adlandırma ile isimlendirilir ifadesi DOĞRU olacaktır.
 3.  Mantarlar fotosentez yapabilir. (Y) Mantarlar fotosentez yapabilir ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü mantarlar fotosentez yapamaz.
 4. Virüsler her türlü ortamda canlılık faaliyeti gösterebilir. (Y) Virüsler her türlü ortamda canlılık faaliyeti gösterebilir ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü Virüsler her türlü ortamda canlılık faaliyeti gösteremezler.
 5. Kuşlar sabit vücut ısılı canlılardır. (D) Kuşlar sabit vücut ısılı canlılardır ifadesi DOĞRU olacaktır.
 6. Amip, öglena gibi tek hücrelilerde fazla suyu dışarı atabilen kontraktil koful bulunur. (D) Amip, öglena gibi tek hücrelilerde fazla suyu dışarı atabilen kontraktil koful bulunur ifadesi DOĞRU olacaktır.
 7. Ökaryotlardaki mitokondrilerin görevini, bakteride sentrozom denilen yapı üstlenir. (Y) Ökaryotlardaki mitokondrilerin görevini, bakteride sentrozom denilen yapı üstlenir ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü Ökaryotlardaki mitokondrilerin görevini, bakteride sentrozom yapısı üstlenmez.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Vatoz ve köpek balığı gibi balıklar kıkırdaklı balıklar grubundandır.
2. Sistematik basamaklar tür, cins, aile , takım, sınıf, şube, âlem şeklinde birey sayısı artarak sıralanır.
3. İki bakteri arasında DNA aktarımında pilus görevlidir.
4. Sürüngenler akciğer solunumu yapar.
5. Memelilerde olgun alyuvarlar çekirdeksizdir.
6. Omurgasızların en geniş grubunu eklem bacaklılar oluşturur.

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Bir bakteri ile mantar sınıflandırılırken;
I. âlem il. familya
III. cins
IV. şube
birimlerinden hangilerinde birlikte yer almazlar?
A) II ve III B) II, III ve IV C) I ve III D) I ve IV E) I, II, III ve IV

Cevap: E

2. Doğal (filogenetik) sınıflandırmada, şubeden türe doğru gidildikçe;
I. Moleküleryapı,
II. Anatomik özellik,
III. Embriyonik gelişme
benzerliklerinden hangisi veya hangileri artar?
A) YalnızI B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III

Cevap: E

3. Bir araştırmacı, farklı renklerde çiçek açmış üç bitki ( X, Y ve Z ) ile yaptığı çalışmalardan şu
sonuçları elde ediyor:
• X ile Y arasında tozlaşma ve döllenme oluyor, tohum oluşuyor.
• X ile Z ve Y ile Z arasında döllenme olmuyor ve tohum oluşmuyor.
Bu bitkilerle ilgili olarak;
I. X ile Y aynı türdür.
II. Y ile Z’nin protein benzerliği fazladır.
III. Üç bitkinin de kromozom sayısı aynıdır, yargılarından hangisine veya hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

Cevap: A

4. Balina, fok ve yunusun;
I. Dört odacıklı kalbe sahip olma,
II. Yüzgeçleri ile hareket etme,
III. Havanın serbest oksijeninden yararlanma,
IV. Yavrularını doğurup sütle besleme
özelliklerinden hangisi veya hangileri, bu canlıların memeliler sınıfına alınmasına neden olmuştur?
A) YalnızI B) Yalnız IV C) Yalnız III D) I, II ve III E) III ve IV

Cevap: B

5. I. Vücudu kıllarla kaplıdır.
II. Yavrularını emzirir.
III. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir.
Yukarıda özellikleri verilen hayvanların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tür B) Cins C) Familya D) Takım E) Sınıf

Cevap: E

6. X, Y ve Z’nin yakın akraba üç tür olduğu bilindiğine göre, bu canlılarla ilgili olarak
I. Cinsten âleme kadar olan sınıflandırma birimleri aynıdır.
II. Ortak gen ve ortak proteinleri vardır.
III. Birbirleriyle çiftleşip verimli döller verebilir, yargılarından hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I ve II

Cevap: C

7. I. Şubede, sınıfa göre daha fazla canlı türü vardır.
II. Bir cinste bulunan toplam canlı sayısı, familyadan daha fazladır.
III. Aynı takımdaki canlıların akrabalık dereceleri, aynı familyada toplananlardan daha azdır.
IV. Aynı cinste bulunan tüm canlıların kromozom sayıları aynıdır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I, II ve IV C) I ve III D) II ve IV E) I, III ve IV

Cevap: C

8. Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliği değildir?
A) Kloroplastlarında fotosentezle besin üretilmesi
B) Sporla çoğalmanın görülmesi
C) Hücrelerinde çok sayıda çekirdeğin bulunması
D) Kök, gövde ve yapraklarının olmaması
E) Çürükçül ya da parazit beslenen türlerinin bulunması

Cevap: A

9. Bilimsel adları;
1. Triticum vulgaris,
2. Triticum durum,
3. Phaseolus vulgaris
olan canlılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi veya hangileri yanlıştır?
I. İki farklı türdür.
II. 1 ile 3 yakın akrabadır.
III. 1 ile 2 aynı familyada yer alır.
A) YalnızI B) I ve II C) Yalnız III D) I, II ve III E) Yalnız II

Cevap: B

Yukarıdaki grafikte sınıflandırma birimlerinin protein benzerliği verilmiştir.
I. Ortak genlerin en fazla olduğu birim, l’dir.
II. IV âlem, I ise tür birimidir.
III. IV’te bulunan canlıların kromozom sayıları aynıdır, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) 1,11 ve III

Cevap: C

11. Aynı takımda bulunan iki canlının;
I. Familya (aile),
II. Cins,
III. Şube,
IV. Âlem
sistematik birimlerinden hangileri kesinlikle ortak olmalıdır?
A) İve II B) İve III C) II ve III D) III ve IV E) III ve V

Cevap: D

Yukarıda ikili adlandırma örneği verilmiştir. Buna göre;
I. a, cins adıdır.
II. b, tür adıdır.
III. c, tanımlayıcı addır.
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

Cevap: A

13. Arkeler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı türleri bataklık ve mağara gibi yerlerde yaşayıp metan gazı üretir.
B) Tuz göllerinde bulunan türleri vardır.
C) Oksijenli solunum yapanlarında mitokondri organeli bulunur.
D) Diğer organizmaların yaşayamayacağı zor koşullarda yaşayabilir.
E) Endüstride birçok alanda kullanılmaktadır.

Cevap: C

14. I. Kamçı
II. Kapsül
III. Ribozom
IV. Mezozom
V. Hücre duvarı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tüm bakterilerde ortak olarak bulunur?
A) YalnızI B) II ve III C)lllveV D) I, II ve IV E) II, ili ve V

Cevap: C

15. I. Glikojen depo etmesi
II. Heterotrof beslenmesi
III. Hücre duvarının olması
IV. Sporla üremesi
Yukarıda mantarlar âleminde yer alan canlılar için verilen ifadelerden hangisi veya hangi leri hayvanlarda da gözlenir?
A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV

Cevap: A

16. I. Nişasta depolama
II. Protein sentezi yapabilme
III. Aktif hareket etme
IV. Selüloz çeper bulundurma
Yukarıdakilerden hangileri tüm bitkiler tarafından gerçekleştirilir?
A) İve III B) İve IV C) II ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV

Cevap: D

17. I. Nemli deri ve akciğer solunumu yapar.
II. İç döllenme ve dış gelişme gerçekleştirir.
III. Vücut sıcaklıkları sabittir ve kaslı diyaframları vardır.
Yukarıda omurgalı hayvanlara ait bazı özellikler verilmiştir. Verilen özelliklere göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yapılabilir?

Cevap: B

18. Canlılar arasındaki akrabalığın belirlenmesinde;
I. DNA nükleotit dizilişleri,
II. Protein benzerliği,
III. Organel sayıları
özelliklerinden hangisi veya hangileri belirleyicidir?
A) YalnızI B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III

Cevap: D

Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1.1. Tinca tinca
2. Bufo bufo
3. Pinus nigra
4. Caretta caretta
5. Pinus alba
6. Morus alba
Yukarıda tür adları verilen canlılarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Kaç farklı tür vardır? 

Cevap: 6

b) Kaç cins vardır?

Cevap: 5

c) En yakın akrabalar hangileridir?

Cevap: 3 ile 5

2. İkili adlandırmayı örnekler üzerinden açıklayınız.

Pinus nigra
Pinus cins ismi
nigra tanımlayıcı isim
Cins adı büyük harfle yazılır. Tanımlayıcı ad ise küçük harfle yazılır. Her iki kelime Latince olup eğik yazılır.

3. Arkelerin bakterilerden ayrılan özellikleri nelerdir? Yazınız.

Cevap: Ekolojik tolerans özellikleri ve DNA’larında histon protein içermesi

4. Omurgasız hayvanları oluşturan sınıfları yazınız.

Cevap: Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler.

5. Virüslerle ilgili özelliklerden beş tanesini yazınız.

● Zorunlu iç parazitlerdir
● DNA veya RNA taşıyabilirler.
● Mutasyona uğrayabilirler.
● Çoğalmak için mutlaka konak hücreye ihtiyaçları vardır.
● Antibiyotiklerden etkilenmezler.

6. Günümüz teknolojisine ilham kaynağı olan canlılar hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Doğanın işleyişini gözlemleyerek hayatımızı kolaylaştıracak teknolojiler üretilmiştir. Balıkçıl kuşları örnek alarak hızlı trenler yapılmıştır. Örneğin yunuslardan ilham alınarak sonar yapılmıştır.

7. Aşağıda verilen canlılarda çeper yapısının ne olduğunu yazınız.

Bakterilerde: Poptidoglikan
Mantarlarda: Kitin
Bitkilerde: Selüloz

8Yapay ve doğal sınıflandırmanın özellikleri nelerdir? Yazınız.

Yapay sınıflandırma: Gözleme dayalı olan yapay sınıflandırma, analog organları kullanan, bilimsel olmayan sınıflandırmadır.
Doğal sınıflandırma: Doğal sınıflandırmada DNA benzerliği, embriyonik benzerliği, protein benzerliği ve homolog organlarının kullanılması önemli kriterlerindendir.

Yukarıda taksonomik kategoriler verilmiştir.Numaralarla gösterilen sütunların hangi sistematik birimler olduğunu yazınız.

 • I → Tür
 • II → Takım
 • III → Âlem
 • IV → Familya

10. Carolus Linneaeus ‘in sınıflandırma ile ilgili çalışmaları nelerdir ? Yazınız.

Cevap: Canlıları daha fazla canlı türünü içeren hiyerarşik bir düzen içinde sınıflandırması. Her canlı türünü ikili adla adlandırması.

11. Virüslerin genetik çalışmalardaki önemi yazınız.

Cevap: Gen aktarımı, gen terapisi çalışmalarında önemlidirler.

9. SINIF TUTKU YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın