9. Sınıf Biyoloji Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65-73

9. Sınıf Tutku Biyoloji Sayfa 65-73 Cevapları

2019-2020 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Biyoloji Ders Kitapları Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 Soruları ve Cevaplarına yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Biyoloji Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65-66-67-68-69-70-71-72-73

A- Aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D) Canlılar, hayatlarını devam ettirebilmek için hücrelerinin içinde biyokimyasal olaylar gerçekleştirir. Canlılarda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir.
2. (Y) Anabolizma büyük moleküllü maddelerden küçük moleküllü maddelerin yapımıdır.
3. (D) Katabolizma, büyük moleküllü maddelerin küçük moleküllü maddelere yıkımıdır.
4. (Y) Canlı hücrelerde aktivasyon enerjisi engelini düşürerek tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörlere
vitamin denir.
5. (D) Çok hücrelilerde büyüme, hücre bölünmesi ile sağlanır.
6. (Y) Doğada hareket edebilen her varlık canlıdır.
7. (Y) Kitin, böceklerin dış iskeletinin yapısına katılır ve suda çözünebilir.

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Küçük moleküller birleşirken suyun açığa çıkmasıyla gerçekleşen tepkimelere dehidrasyon denir.
2. Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine doymuş denir.
3. Bitki hücrelerinde hücre çeperinin temel maddesi olan selüloz çok sayıda glikoz molekülünden
oluşur.
4. Hücrede enzimler yardımıyla besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin ortaya çıkarılması olayına solunum denir.
5. Bir hücreli ya da çok hücreli canlılarda metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan
uzaklaştırılması olayına boşaltım denir.
6. Hayvanlarda kitin yapısal polisakkarit olarak görev yapar.
7. Protein yapısının farklı olmasına amino asitlerin sayısı, sırası, çeşidinin farklı olması neden olur.

C- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Köpeklerin bir ses duyduklarında kulaklarını dikmeleri canlıların ortak özelliklerinden hangisine örnektir?
A) Solunum B) Hareket C) Büyüme D) Tepki E) Organizasyon

2. Bir otçul canlının hücrelerinde aşağıdaki organik molekül çiftlerinden hangileri bulunabilir?
A) Glikojen – Yağ
B) Sakkaroz – Yağ
C) Nişasta – Protein
D) Selüloz – Protein
E) Nişasta – Maltoz

3. I. Büyüme
II. Boşaltım
III. Mitokondri organeli bulundurma
IV. Solunum
Yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm canlılar için ortaktır?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III Cevap: E

4. I. Solunum
II. Üreme
III. Beslenme
Canlıların, hayatsal faaliyetleri için yukarıda verilenlerden hangisini ya da hangilerini yapmaları zorunlu değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız D) I ve II E) I, II ve IV

5. Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşiktir?
A) Su B) Vitamin C) Mineral D) Tuz

6. I. Canlı hücrelerin yapısına katılabilmeyi
II. Metabolik faaliyetleri düzenlemeyi
III. Enerji vermeyi
Organik bileşikler yukarıda verilenlerden hangisini ya da hangilerini gerçekleştirebilir?
A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

7. I. Glikoz
II. Su
III. Vitamin
Yukarıda verilen moleküllerden hangisi ya da hangileri polisakkaritlerin yapı birimidir?
A) YalnızI B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

8. Tüm enzimlerde;
I. vitamin,
II. amino asit,
III. peptit bağı,
IV. mineral
yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I, ili ve IV

9. — Ormanda yürürken ayak seslerimizi duyan sincapların uzaklaşması — Öglenanın ışığa yönelmesi
Yukarıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili bazı örnekler verilmiştir.
Bu örnekler ile açıklanan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum B) Boşaltım C) Metabolizma
D) Organizasyon E) Çevresel uyarılara tepki

10- Yukarıda vitamin çeşitlerinden bazılarının ihtiyaç duyulan ve besinlerle alınan miktarları verilmiştir. Buna göre bu vitaminlerden hangisi veya hangileri karaciğerde depo edilebilir?
A) Yalnız A B) Yalnız B C) B ve K D) A ve B E) B, E ve K

11. Hücrede enzimlerle gerçekleşen ve sınırlı substrat bulunan bir reaksiyonun hızındaki değişme aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi t, zamanından sonra meydana gelen bu değişimin nedeni olamaz?

A) Sıcaklık
B) pH derecesi
C) İnhibitör miktar
D) Enzim miktarı
E) Substrat miktarı

12. Bir canlının vücudundaki organik ve inorganik maddelerin oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre;
I. Enerji verici olarak kullanılan besinlerin toplam oranı, kullanılmayanlardan azdır.
II. Enerji verici besinlerin vücutta bulunma oranının küçükten büyüğe doğru sıralanışı, hücresel solunumda kullanım sırasını verir.
III. Canlı yapısında en çok su bulunur, yorumlarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

13. I. Nişasta, bitkisel depo polisakkarittir.

II. Suyun bitkilerde kökten yapraklara taşınmasında kohezyon özelliği etkilidir.
III. Enzimler reaksiyonları başlatan organik bileşiklerdir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

14) Yukarıda bazı dönüşüm reaksiyonları verilmiştir. Bunlardan hangisi ya da hangileri bitki hücrelerinde gerçekleşir?

Enzimlerin çalışmasıyla ilgili verilen şemada hangisi yanlıştır?

A) Enzimler takım hâlinde çalışır.
B) E4’ün ürünü E6’nın substratıdır.
C) B substratından farklı ürünler oluşabilir.
D) E7 görev yapmazsa F oluşmaz.
E) C substratı, farklı iki enzim tarafından oluşturulabilir.

15. Cevap: D

 Ç- Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. Kış uykusuna yatan hayvanların vücutlarında neden yağ depo edildiği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Aşağıya yazınız.

Canlılar kış uykusuna yatarken metabolik faaliyetlerini en aza indirgerler. Bu canlılar yağın sindirimiyle diğer besinlere göre daha fazla enerji ve su üretirler.

2. Aynı türe ait canlıların protein yapıları neden farklıdır?

DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sırası, sayısı ve dizilişleri farklıdır. Bu da amino asit sırasını, sayısını ve dizilişini değiştirdiği için aynı türe ait canlıların proteinlerin farklı olmasına neden olur.

3. Doymuş ve doymamış yağ asidi nedir? Açıklayınız.

Yağ asitlerini oluşturan karbon atomları arasında tek bağ var ise doymuş, çift bağ var ise doymamış yağ asidi denir.

4. Organik ve inorganik bileşikler nelerdir? Yazınız.

Organik bileşikler: karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, vitaminler, enzimler, hormonlar, ATP’dir. İnorganik moleküller, su, asit, baz, mineral ve tuz.

5. Aşağıdaki kavramların açıklamalarını yazınız,

a) Dehidrasyon;  Monomerlerin birleşerek polimer oluşturması sırasında su açığa çıkarması şeklindeki
tepkimelere denir.

b) Hidroliz; Büyük moleküllerin su kullanarak monomerlerine ayrışmasına denir.

c) Peptit; Amino asitler arasında kurulan bağlara denir. 

ç) Margarin; Laboratuvar şartlarında bitkisel yağların karbon atomları arasındaki çift bağların koparılıp yerine hidrojen atomları bağlanmasıyla elde edilen yağlardır.

d) Kohezyon ve adhezyon; Su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine bağlanmasına kohezyon, suyun farklı bir moleküle tutunmasına ise adhezyon denir.

e) Temel (zorunlu) amino asit; İnsanlarda vücutta üretilmeyip besin yoluyla alınması zorunlu olan amino asitlerdir.

f) Glikozit bağı; Karbonhidrat monomerleri arasında kurulan bağlardır.

6. Proteinlerin denatürasyonunu açıklayınız.

Sıcaklık pH, tuz derişimi ve basınç gibi etkenlerin protein yapısını bozmasına denatürasyon
denir

7. Suyun canlılar için beş önemli özelliğini yazınız.

a) Öz ısısının yüksek olması
b) Buharlaşma özelliği
c) Çözücü özelliği
ç) Taşıma özelliği
d) Donma özelliği

8. Bir tepkimenin sıcaklığı 35 °C’tayken 0 °C’a getirilip tekrar sıcaklık artırılarak 70 °C’a çıkarılırsa bu tepkime süresince enzimlerin çalışma hızının grafiğinin nasıl değişeceğini aşağıya çiziniz.

9. Kanımızın pH değeri 7,4’tür. Bu değer 7’ye düşerse veya 8’e çıkarsa ölüm meydana gelir. Bu dengeyi sağlamak için vücutta ne gibi tepkimeler olur? Yazınız.

Kanımızın pH değeri 7,4’tür

10. İnsülin direncinin ve sağlıklı beslenmenin önemi nedir? Aralarında nasıl bir ilişki olabilir?

İnsülin direnci, insülünin işlevlerine karşı hücrelerde gerekli tepkinin gelişmemesidir. Sağlıklı beslenmeme sonucu insülün salgısını artıran karbonhidrat vb. besinlerin çok tüketilip kandaki insülün miktarının devamlı yüksek olması insülün direncini artırır.

11. Hormonların canlılar için önemi nedir?

Hormonlar canlılarda; büyüme, üreme, çiçeklenme, meyve verme vb. olayları düzenler.

12 . Sinir hücreleri besin olarak sadece glikoz kullanır. Peki, bir insan sadece et ile besleniyorsa bu durumda glikozları nasıl oluşturup sinir hücrelerine gönderebilir?

Karaciğerde amino asitler glikoza çevrilir. Dolaşım sistemiyle beyne gönderilir.

13. Amino asitlerin genel formülleri aynı olmasına rağmen neden doğada 20 çeşit amino asit vardır? Amino asitler arasındaki bu farklılığı oluşturan nedir?

Radikal gurubun farklı olması amino asitlerin farklı olmasını sağlar.

14. Aktivasyon enerjisi hakkında bilgi veriniz.

Kimyasal bir tepkimenin başlaması için gerekli olan minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir.

15. ATP’nin yapısı ile ilgili yukarıda verilen şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.  ATP’deki bağların adları nedir? Yazınız.

ATP tamamen hidroliz olursa kaç su harcanır? Açıklayınız.

• ATP molekülü hücrede hangi faaliyetlerde kullanılır? Açıklayınız.

16. Bazı vitaminlerin eksikliği vücutta hemen ortaya çıkarken bazılarının eksikliği geç ortaya çıkar. Bunun nedeni ile ilgili ne söylenebilir?

• Polisakkaritlerin dallanma noktalarında X tipi glikozit bağı varken dallanma olmayan yerde Y tipi glikozit bağı vardır. Buna göre X ve Y tipi bağ sayısı molekülün tipini nasıl etkiler? Açıklayınız.

• Glikojenin uç kısımlarındaki dallanmış bölgelere indirgen olmayan uç denir.

Çünkü eksikliği ortaya çıkmayan vitaminler depo edilenler iken belirtileri hemen ortaya çıkanlar ise depo edilmeyenlerdir.

17. Glikojeni yıkan enzimler sadece indirgen olmayan ucu etkiler. Buna göre acil enerji ihtiyacı olduğunda glikojenin fazla dallanmış olmasının yararı nedir? Açıklayınız.

Moleküllerin dallanmasını etkiler.
● Enerji ihtiyacında çok çabuk enerji elde edilmesini sağlar.

18. Aşağıda, proteinleri oluşturan amino asitlerin yapısındaki boş bırakılan yerlere ne gelmelidir?

9. SINIF TUTKU YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın