7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 108-130 Cevapları

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 109 Cevapları en güncel haliyle sityemizde.7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 109 Cevapları için aşağıya bakabilirsiniz.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 108 Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 108 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Peki, atomdan daha küçük parçacıklar var mıdır?

Evet atomdan küçük parçacıklar vardır.

Elektron
Nötron
Proton

Hatta elektron, nötron ve protondan daha küçük parçaıklarda vardır.

kuarklar

bozon

mezon

fermiyon

baryon

Sizce atom nasıl bir yapıya sahiptir?

Cevap: Atomun yapısını oluşturan proton ve elektronların elektriksel özellikleri birbirlerine tezattır. Proton (+)yüklü, elektron (-) yüklüdür. … Proton ve elektron sayıları bir atomda eşit ise bu atoma nötr atom denir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 109 Cevapları

Başlangıçta saçlarınızı çekmeyen balonun kumaşa sürtündükten sonra saçlarınızı çekmesinin nedeni sizce ne olabilir?

Cevap: Çünkü cisimler arasındaki itme ve çekme etkileşimleri elektriklenme denilen olay ile ilgilidir.

Gözlem sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Elektriklenme için cisimlerin birbirine temas etmesi yeterlidir, sürtünme şart değildir, sürtünme sadece etkileşim yüzeyini arttırmak içindir.  Cisimlerin yapısında iki farklı elektrik yükü vardır. -Pozitif yük (+) ve -Negatif yük(-) Bu yükler “+” ve “-“ sembolleri ile temsil edilirler. Bu sembollerin matematikteki artı ve eksi ifadeleri ile alakası  yoktur,karıştırılmamalıdır. İki Tür Elektrik: Artı ve Eksi Yükler

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 111 Cevapları

Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiği ile ilgili bir araştırma

Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiği ile ilgili bir araştırma yazımızı okuyabilirsiniz.

Eski atom modellerinin bugün geçerli olmamasının nedeni, o modelleri geliştiren bilim adamlarının iyi düşünememesinden değil, o dönemde bilinenlerin bugün bilinenlere göre daha az olmasından kaynaklanır. Atom hakkında Democritus, Platon (Eflatun), Aritotales, Dalton, Becquerel ve Marie Curie, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick ve De Broglie isimli bilim adamları ve filozoflar görüşlerini ortaya koymuşlar ve günümüzdeki atom modeli ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullanılan atom modeli Modern Atom Teorisi sonucu ortaya konmuştur ve bugünkü model, yeni bir model bulununcaya kadar geçerliliğini sürdürecektir.

a) Democritus Atom Modeli (M.Ö. 400) :

Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400`lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere atom adını vermiştir. Democritus, atom hakkındaki görüşlerini deneylere göre değil varsayımlara göre söylemiştir. Democritus` a göre; Maddeler dışarıdan bakıldığında bütünmüş gibi görünmesine rağmen içyapısı incelendiğinde daha küçük taneciklerden oluşmuştur. Maddeyi oluşturan bu taneciklere atom denir

b) Dalton Atom Modeli (John Dalton 1766–1844) :Atom hakkında ilk bilimsel görüş 1803–1808 yılları arasında İngiliz bilim adamı John Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Dalton` a göre;Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. (Yanlış.). Maddeler çok küçük, bölünemez, yok edilemez berk (içi dolu) taneciklerden oluşur. (Yanlış). Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Maddelerin birbirlerinden farklı olmasının nedeni maddeyi oluşturan atomların farklı özellikte olmasıdır.

Modern Atom Teorisi :

Günümüzde kullanılan atom modeli, modern atom teorisi sonucu ortaya konmuştur. Bu teoriye göre;Elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için belirli bir yerleri yoktur. Yani elektronların bulunduğu kabuk kavramı yanlış bir kavramdır.Elektronların sadece bulunma ihtimalinin olduğu bölgeler bilinebilir ve elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere elektron bulutu denir.Çekirdekte protonlar ile birlikte nötronlar bulunur.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 115 Cevapları

1- Atomik Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.
Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

2- Moleküler Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.
Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot…

Elementlerin Özellikleri :
1- Kendi özeliğini taşıyan en küçük yapı birimleri atomlardır.
2- Aynı cins atomlardan oluşurlar.
3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar.
4- Saf maddelerdir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 116 Cevapları

1- Aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri uygun kavram ya da bilim insanı ile eşleştiriniz.

a- Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimidir.  (Atom)
b- Bir atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. (Rutherford)
c- Bir atomun çekirdeğinin etrafındaki enerji katmanlarında ve kendi etrafında dönen negatif yüklü taneciklerdir. (Elektron)
ç- Atomun yapısını Güneş sistemine benzeten bilim insanıdır. (Proton)
d- Elektronların çekirdeğe belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda döndüğünü savunan bilim insanıdır. (Bohr)
e- Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir.  (Nötron)

2- Aşağıdaki atom modelinin üzerine, verilen atom altı parçacıklarını uygun şekilde yerleştiriniz. Bunları kısaca açıklayınız.

3- Aşağıda verilen molekül modellerini inceleyerek modellerle ilgili soruları cevaplayınız.

1-3 –> Element
2-3 –> Bİleşik
2-4 –> Bİleşik
1-2 –> Element

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 117 Cevapları

Bir maddenin en küçük biriminin atom ya da molekül olduğunu öğrenmiştiniz. Peki, sizce bir madde farklı yapı birimlerinden oluşabilir mi yoksa tüm maddeler tek çeşit yapı birimlerinden mi oluşur?

Cevap: Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük parçasına atom denir. Evrende bilinen bütün maddeler (kozmik madde, yüksek enerjili madde ve anti madde hariç), pozitif yüklü bir çekirdek ve etrafında dönen negatif yüklü elektronlardan oluşan yaklaşık 100 farklı atomdan meydana gelmektedirler. Atomun çekirdeği ise nükleon olarak adlandırılan ve elektronlara göre yaklaşık 2000 kat daha ağır olan, artı yüklü proton ve yüksüz nötronlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla bu üç parçacık, etrafımızdaki sonsuz çeşitlilikteki maddenin temel yapı taşlarıdır. Şu andaki bilgilerimiza göre elektronlar, kendilerini oluşturan alt parçacıklar olmadığından temel parçacık olarak kabul edilirler. Nükleonlar ise, elektronun “-1” yüklü olduğu varsayıldığında, “+2/3” veya “-1/3” elektrik yükünde olan quark adı verilen üç alt parçacıkdan oluşmuşlardır.

Yukarıdaki görsellerdeki modelleri inceleyerek maddelerin tanecik yapıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulmaya çalışınız.

Cevap: Altın, gümüş, bakır, cıva, demir, alüminyum gibi maddeler incelendiğinde yapılarının atomik olduğu görülür.  Suyun molekül şekli,2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşur. Su molekülü 2 farklı atomdan oluşmuş 3 atomlu bir moleküldür.

Bu maddeleri oluşturan atomların hepsi aynı mıdır?

Cevap: Hayır elbetteki farklı atomlardan ve yapılardan meydana gelmektediler. Mesela su hidrojen ve karbondan oluşmaktadır.

Sizce bu maddelerin üçü de saf madde midir?

Cevap: Hayır üçü de saf madde değildir. Farklı bileşenlerle oluşmuşlardır.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 123 Cevapları

1- Verilen bilgilerden yararlanarak boş bırakılan yerleri tamamlayınız

2- Aşağıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir. Verilen modelleri inceleyiniz. Modellerin element mi bileşik mi olduğunu belirleyerek alttaki boşluklara yazınız.

Bileşik, Element, Element, Bileşik

3- Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y tarafı takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır?

Elementler tek cins atom içeren saf maddelerdir. (D)
Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir. (D)
Cevap : A 1. Çıkış

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 124 Cevapları

Akşam yemeği için salata hazırladığınızı düşünün. Salata hazırlarken hangi malzemeden ne kadar kullanırsınız? Kullandığınız malzemelerin miktarını belirli bir orana göre mi yoksa damak tadınıza göre mi ayarlarsınız?

Cevap: Hem damak tadına hem de malzemelerin miktarına dikkat ederim. Genellikle marul, soğan, domates, salatalık kullanırım. Hepsinin lezzetli bir tat bırakması için dengeli olmasına ayrıca dikkat etmek gerekmektedir.

Salata hazırlarken kullandığınız malzemelerin iç yapısında sizce bir değişiklik olur mu?

Cevap: İç yapılarında ilk başlarda bir bozulma olmaz. Tatlarında farklılık olur. Ancak çok beklerlerse çürüme nedeniyle farklılıklar olabilir.

Birinde şekerli su diğerinde su bulunan iki bardaktan hangisinde şekerli su hangisinde su bulunduğunu görünümlerine bakarak ayırt edebilir misiniz?

Cevap:Şeker suda çözünürken şeker molekülleri birbirinden ayrılarak su moleküllerinin arasında eşit olarak dağılır. Bu da hangisinde şeker olduğunu tatmadan anlamamızı zorlaştırır.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 127 Cevapları

Kahvaltıda çayınıza attığınız şekerin daha hızlı çözünmesi için neler yaparsınız?

Cevap: Genellikle çay kaşığı ile karıştırırız ki şeker hemen çözünüp çaya iyice karışsın.

Çayınız sıcakken mi yoksa soğuk olduğunda mı içine attığınız şeker daha hızlı çözünür?

Cevap: Sıcakken çünkü ısıdan dolayı çok daha kolay çözünür ve çaya karışımı hızlanır.

Çayınızı karıştırdığınızda mı yoksa karıştırmadığınızda mı şeker daha hızlı çözünür?

Cevap: Karıştırdığımda daha hızlı çözünür bunun sebebi de çok daha küçük parçalara ayrılması ve çözünürlüğünün daha kolay hale gelmesidir.

7Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 129 Cevapları

1- Aşağıdaki tabloda verilen karışımları homojen ve heterojen oluşlarına göre sınıflandırarak tablodaki uygun yerleri işaretleyiniz.

Kolonya – Homojen
Ayran – Heterojen
Hava- Homojen
Deniz suyu-Homojen
Gazoz-Homojen
Salata-Heterojen
Tebeşirli su-Heterojen
Çorba-Heterojen

2- Aşağıdaki tuzlu su karışımlarındaki tuz ve su miktarları eşittir. Aynı anda ilave edilen tuzların farklı sürelerde çözünmesinin nedenleri neler olabilir? Cevabınızı alttaki boşluğa yazınız

Cevap: Suya aynı anda ilave edilen tuzların farklı sürelerde çözünmesi, çözücü sıcaklıklarının farklı olmasından ya da karıştırılma işleminin yapılıp yapılmamasından kaynaklanmış olabilir.

7.Sınıf meb yayınları Fen Bilimleri Sayfa 130 Cevapları

Sizce sofralarda kullanılan deniz tuzu deniz suyundan nasıl elde edilir?

Cevap: Deniz tuzu,deniz suyunun buharlaşmasından arta kalan tuzdur. Bu örneğin evde kullanmak için yapmak istiyorsanız, aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

Deniz suyunun temiz olduğu bir yerden deniz suyunu tedarik etmeniz gerekiyor.
Deniz suyunu süzerek bir tencereye boşaltın.
Deniz suyunu kaynatın.
Geri kalan tuzlu suyu üzerine cam parçası ile kapatıp kurumaya bırakın.

Elde ettiğiniz saf deniz tuzudur.

Karışımların çalkalama, karıştırma, çözünme gibi basit fiziksel yöntemlerle oluştuğunu öğrendiniz. Karışımları ayırmak için karışımı oluşturan maddelerin benzer özelliklerinden mi yoksa farklı özelliklerinden mi yararlanmak gerekir? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bir karışımı oluşturan maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılacak yöntem karışımı oluşturan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre belirlenir. Karışımları ayırmada kullanılan maddelerin özellikleri

1.Madde taneciklerinin boyutlarının farklı olması
Yöntem: Süzme, eleme, ayıklama vb.
2.Maddelerin manyetik özelliklerinin farklı olması
Yöntem: Mıknatıs kullanarak ayırma
3.Maddelerin yoğunluklarının farklı olması
Yöntem: Yüzdürme,çöktürme(Santifruj),ayırma hunisi kullanma
4.Maddelerin kaynama noktalarının farklı olması
Yöntem: Buharlaştırma, Ayrımsal damıtma yani Destilasyon

Yorum yapın